Degeberga 72:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram är att ändra tillåten markanvändning för kyrkligt ändamål till bostadsändamål för Degebergas äldre prästgård, som idag inrymmer en privatbostad. Nu finns det möjligheter att lämna synpunkter.

Syfte och omfattning

Planområdet är centralt beläget i Degeberga. Planförslaget innebär att området får användas till bostadsändamål från tidigare kyrkligt ändamål i enlighet med dagens förhållande. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-10-08 t om 2021-11-16.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk .

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det vid kommunens e-tjänst eller skriftligen till:

planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 20-1898”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tisdagen den 16 november 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.