Detaljplan för Dante 4 i Vä

Ett förslag till detaljplan för flerbostadshus finns utsänt för samråd. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet omfattar fastigheten Dante 4 och är beläget vid Kung Knuts väg nära Vä centrum. Detaljplanens syfte är främst att möjliggöra en utökad bostadsbebyggelse med flerbostadshus. Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse i 2 plan. Uppskattningsvis kan 8 nya lägenheter tillkomma om befintliga byggnader rivs. Bottenplanet mot gatan kan även användas för handel och kontor. Till handel räknas också service och hantverk av olika slag.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för samråd fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-04-03. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Synpunkter skickas till kommun@kristianstad.se alternativt till Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad senast den 3 april 2017. Märk e-post/brev med ”BN 13-2947”.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.