Betongen 1m fl

Ett förslag till detaljplan för Betongen 1 inom Näsby industriområde har tagits fram.

Syfte och omfattning

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Betongen 1 m.fl. inom Näsby industriområde. Befintliga byggnader har hittills använts främst för olika typer av utbildningsverksamhet. Detaljplanen möjliggör att planområdet får användas för K-kontor och Z-verksamheter. I dessa ändamål ingår även vuxenutbildning och yrkesutbildning som kan vara störande för omgivningen. Parkmarken väster om Betongen 1 planläggs för fördröjning av dagvatten med dammar eller diken. Ett sammanhängande stråk av träd- och buskvegetation ska bibehållas mellan Snapphanevägen och industriområdet. 

Synpunkter

Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.

Planförslaget är utställt för granskning fr om 2020-10-19 t om 2020-11-16.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgaracenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 18-567". Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden
senast måndagen den 16 november 2020.

De som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.