Atlas 1, Vä 2:72 mfl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder i Vä. Detaljplanen har varit utställd för samråd och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Illustration: Kristianstads kommun
Illustration: Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet är att pröva möjligheten till bostäder med en effektivare väg- och bebyggelsestruktur i Vä anpassat till rådande markterräng och befintliga stenmurar. Planområdet omfattar ca 92 262 m2 och marken ägs av Kristianstads kommun och Planeternas tomt AB. Planförslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Detaljplanen har varit utställd för samråd
t om 2020-11-09.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Samråd  Geoteknisk utredning 200513
Planbeskrivning  Miiljöteknisk markundersökning 200514
Plankarta  Naturvärdesinventering
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.