Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Ändring av detaljplan för Nyehusen och Furubodaområdet

En ändring av detaljplan för Nyehusen- och Furubodaområdet i Yngsjö antogs av kommunfullmäktige i januari 2018. Detaljplanen har i februari 2018 överklagats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Syfte och omfattning

Planförslaget föreslår en utökning av byggrätterna inom planområdet i enlighet med "Program för kustens utveckling – från Åhus till Juleboda". Planförslaget är en ändring/tillägg till gällande detaljplans bestämmelser och förändrar inte markanvändning eller gränser.

Antagande och överklagande

Planändringen antogs av kommunfullmäktige 2018-01-16. Ett överklagande av fullmäktiges antagandebeslut inkom 2018-02-19. Planärendet kommer närmast att översändas till Mark- och miljödomstolen i Växjö för prövning av överklagandet. De nya planbestämmelserna om större byggrätt har alltså inte vunnit laga kraft och gäller inte ännu.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.