Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet

Ett förslag till ändring av detaljplan för Södra delen av Nyehusen och norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö, reviderat 2017-03-15, har varit utställt för granskning. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och bearbeta planförslaget inför antagande.

Syfte, omfattning och planförhållanden

I nu aktuellt planförslag som endast avser ändring/tillägg till gällande detaljplans bestämmelser sker inte någon ändring av markanvändning eller gränser. Gällande plans markanvändning för bostäder bibehålls oförändrad. För att möjliggöra genomförandet av "Program för kustens utveckling – från Åhus till Juleboda", föreslås att vissa planbestämmelser ersätts, kompletteras eller helt tas bort. Ändringarna gäller exploatering av tomtplats, byggnads placering, byggnads utformning, byggnadsteknik, skärmning och administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt.

Synpunkter

Planförslaget var utställt för granskning t.o.m. 2017-07-05, då det fanns möjlighet att lämna synpunkter. Granskningshandlingarna finns nedan. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och bearbeta planförslaget inför antagande.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.