Ändring av detaljplan för Nyehusen och Furubodaområdet

En ändring av detaljplan för utökade byggrätter i Nyehusen- och Furubodaområdet i Yngsjö har upphävts av länsstyrelsen.

Syfte och omfattning

Planförslaget syftar till att utöka byggrätterna inom planområdet i enlighet med "Program för kustens utveckling – från Åhus till Juleboda". Planförslaget är en ändring/tillägg till gällande detaljplans bestämmelser och förändrar inte markanvändning eller gränser.

Upphävande och överklagande

Detaljplanen med de utökade byggrätterna antogs av kommunfullmäktige i januari 2018. Länsstyrelsen har efter överprövning beslutat att upphäva detaljplanen med hänsyn till risken för översvämning. Detta beslut fattades av länsstyrelsen 2018-04-21. Det är bara kommunen som kan överklaga detta beslut, vilket görs hos regeringen.

Detaljplanen har även överklagats av närboende och översänts till Mark- och miljödomstolen i Växjö. De behandlar inte ärendet förrän processen med länsstyrelsen är avgjord.

De nya planbestämmelserna om större byggrätt har inte vunnit laga kraft och gäller inte ännu.

Information kommer att publiceras här efterhand som ny fakta tillkommer i ärendet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.