Ändring av detaljplan för Nyehusen och Furubodaområdet

En ändring av detaljplan för utökade byggrätter i Nyehusen- och Furubodaområdet i Yngsjö har upphävts av länsstyrelsen. Kristianstads kommun har både överklagat och yttrat sig i ärendet om att de utökade byggrätterna bör genomföras. Nu inväntas Regeringens beslut i frågan.

Syfte och omfattning

Planförslaget syftar till att utöka byggrätterna inom planområdet i enlighet med "Program för kustens utveckling – från Åhus till Juleboda". Planförslaget är en ändring/tillägg till gällande detaljplans bestämmelser och förändrar inte markanvändning eller gränser.

Upphävande och överklagande

Det som hänt är att länsstyrelsen under våren 2018 upphävde kommunens beslut gällande utökade byggrätter för området Nyehusen/Furuboda med hänvisning till risk för översvämning. Kommunen valde att överklaga lässtyrelsens beslut till regeringen. Regeringen har därefter tagit in synpunkter (yttranden) från både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Boverket gällande förändringen. Båda dessa myndigheter håller med länsstyrelsen och ställer sig bakom dess beslut att upphäva. Kristianstads kommun har i sin tur i maj 2019 yttrat sig över MSB:s och Boverkets skrivelser och vidhåller att detaljplanen med utökade byggrätter ska genomföras. 
Nu inväntar vi att Regeringen ska lämna ett slutgiltigt beslut i frågan. 

Detaljplanen har även överklagats av närboende och översänts till Mark- och miljödomstolen i Växjö. De behandlar inte ärendet förrän Regeringen avgjort ärendet.

De nya planbestämmelserna om större byggrätt har inte vunnit laga kraft och gäller inte ännu.

Information kommer att publiceras här efterhand som ny fakta tillkommer i ärendet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.