Almen 10

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för byggnation av ett nytt vårdboende på fastigheten Almen 10. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration över planerat Vårdboende -Kristianstads kommun
Illustration över planerat Vårdboende -Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en nybyggnation av befintligt vårdboende på fastigheten eftersom befintlig byggnad bedöms vara i så pass dåligt skick att renovering inte är tillräcklig. Då befintlig byggnad, uppförd under 60-talet, är i strid med gällande detaljplan vad gäller byggnadsarea, antal bostäder, föreskrivet antal våningar och angiven byggnadshöjd krävs en ny detaljplan.

Planområdet omfattar ca 7 800 m2 och marken är i enskild ägo.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2020-10-21 t om 2020-11-08.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.