Åhus 557:52

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för framförallt parkering, lager och kontor, i Åhus. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa nya parkeringsmöjligheter inom området samt möjliggöra för kontor och lager utan att inskränka på angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet. Inom ramen för detaljplanens syfte kommer strandskyddet att behöva upphävas inom delar av planområdet.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-09-06 t om 2021-10-01.

Planhandlingarna finns att ta del på denna sidan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst.

Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredagen den 1 oktober 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.