Åhus 42:165 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Åhus 42:165 m.fl. i Transval. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i varierad utformning. Planområdet omfattar ca 8200 m² och marken ägs av Transval Park AB. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör för bostäder med en högre exploateringsgrad jämfört med nu gällande detaljplan och med en nockhöjd på 14 respektive 9 meter. I områdets södra delar möjliggörs det för en cykelväg. Infart till området sker främst ifrån Yngsjövägen. Exploatören vill utveckla en tät bebyggelse med stadsradhus och flerbostadshus där tanken från exploatören är att dessa ska kunna utvecklas till kategoriboende för äldre. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-11-15 t om 2021-12-06.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst eller skriftligen till  planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 17-0942”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tisdagen den 6 december 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.