Åhus 42:165 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Åhus 42:165 m.fl. i Transval. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i varierad utformning. Planområdet omfattar ca 8200 m² och marken ägs av Transval Park AB. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför granskning.

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör för bostäder med en högre exploateringsgrad jämfört med nu gällande detaljplan och med en nockhöjd på 14 respektive 9 meter. I områdets södra delar möjliggörs det för en cykelväg. Infart till området sker främst ifrån Yngsjövägen. Exploatören vill utveckla en tät bebyggelse med stadsradhus och flerbostadshus där tanken från exploatören är att dessa ska kunna utvecklas till kategoriboende för äldre. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Synpunkter

Planförslaget har varit utställd på samråd t om 2021-12-06.

Samrådshandlingarna och tillhörande utredningar finns nedan för kännedom. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.