Åhus 14:108, Transval

Detaljplanen för en ny stadsdel i sydvästra Åhus har vunnit laga kraft den 15 augusti 2019.

Möller Arkitekter 2018
Möller Arkitekter 2018

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa en tät, varierad och blandad stadsdel av hög arkitektonisk kvalitet med bebyggelse- och gatustruktur som främjar rörelse och vistelse. Stadsdelen ska utgå ifrån Åhus skala och lokala förutsättningar och bidra till att främja Åhus karaktäristiska sandiga gräshedsmarker och den biologiska mångfald som hör samman med denna biotop. Planområdet omfattar 27 ha och ägs av Kristianstads kommun.

Planområdet är beläget norr om Ripavägen, väster om Transval. Större delen av området är jordbruksmark som inte är planlagd, del av marken är planlagd för verksamheter, väg och natur. I nu aktuellt planförslag möjliggörs för bostäder, centrumändamål, vård och förskola. Ca 300 bostäder i en till fyra våningar beräknas uppföras. Planen möjliggör tre lokaliseringsalternativ för förskola i större kvarter med flexibel användning. I planen säkerställs naturområden, rekreationsstråk och park som rymmer en områdeslekplats. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-03-12 och har handlagts med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Antagandehandlingarna finns nedan för kännedom. 

  
Plankarta Trafik- och bullerutredning 
Planbeskrivning Fördjupad trafikbullerutredning 
Samrådsredogörelse Kompletterande beräkning bullerskydd 
Granskningsutlåtande Industribullerutredning 
Kvalitets- och gestaltningsprogram Markteknisk undersökningsrapport
Miljökonsekvensbeskrivning Planeringsunderlag geoteknik 
  VA-utredning
  Förprojektering VA 
  Föroreningsberäkning av dagvatten 
  Naturvärdesinventering 
  Rapport Ekosystemtjänster 
  Arkeologisk förundersökning 
   
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.