Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter eller ofta efterfrågas avseende information eller handlingar nås via länkarna nedan.

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet
Ändring av detaljplan som avser ändring/tillägg till gällande planbestämmelser

Oppmanna-Tollarp 2:32, Arkelstorps förskola
Ny detaljplan för att möjliggöra kommunens konceptförskola

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Majoren 2 (tidigare Näsby 35:47), Berga förskola 
Ändring av detaljplan för att möjliggöra kommunens konceptförskola

Håstad 7:4 och 7:6 m fl i Österslöv
Detaljplan för hotell och bostäder m.m. och är utställd på granskning

del av Hedentorp 1:20 m fl, Helgedalsskolan
Detaljplan för utökat skolområde och ny anslutningsväg

Näsby 35:47 - nytt badhus samt bostäder/kontor
Detaljplanen är på samråd

Åhus 558:31 med flera i Åhus (Täppetstranden), evenemangsområde
Detaljplanen är översänd till kommunfullmäktige för antagande

Carl XI med flera i Åhus, ny detaljplan för visningscentra 
Detaljplanen har varit på samråd och bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter

Maglehem 10:2, ny detaljplan för bostadstomter
Detaljplanen har överlämnats till kommunfullmäktige för antagande


Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i vår kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.