Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson
Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan. 

del av Östra kasern 3 mfl
Detaljplan för skola.

Pågående detaljplaner i andra planskeden

Kommunen arbetar med ett 50-tal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Här finns de detaljplaner som ofta efterfrågas avseende information eller handlingar. 

Horna 3:12 m fl
Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus 

Tollarp 199:2
Ny detaljplan för centrumverksamheter och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Dammlyckan 12
Ändring av detaljplan för bostäder

Hammar 8:12
Detaljplan för bostadsbebyggelse  

Vä 55:1 m fl Nya Ängamöllan  
Ändring redan planlagd mark för verksamheter/industri 

Näsby 34:24 mfl 
 
Ändring av detaljplan inom Infanteristen 4 

Betongen 1 m fl
Detaljplan för kontor, verksamheter och parkmark

Kristianstad 4:47 m fl
Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021.

Atlas 1, Vä 2:72 mfl 
Detaljplan för nya bostäder

Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad
Detaljplanen har fått laga kraft 17 juni 2021

Hammar 138:24
Detaljplanen är överklagad

Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3
Detaljplan för bl a padelhall 

Plasten 
Detaljplan för en mer flexibel använding av byggnaderna.

Revisorn 8
Detaljplan för bostäder, kontor, service.

Ändringar av detaljplaner längs kusten
Byggnadsnämnden har avskrivit planuppdragen för utökning av byggrätter enligt kustprogrammet från 2009.

Planprogram

Fängelset 2
Planprogrammet utgör underlag för kommande detaljplan.

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i kommunens kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.