Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter eller ofta efterfrågas avseende information eller handlingar nås via länkarna nedan.

Carl XI mfl i Åhus, ny detaljplan för visningscentra 
Detaljplanen är på samråd

Plasten 2, ny detaljplan för utökat användningsområde för befintlig verksamhetstomt  
Detaljplanen är på samråd

Dante 4, ny detaljplan för flerbostadhus 
Detaljplanen är på samråd 

Näsby 35:47, ändring av detaljplan för nybyggnad av förskola
Detaljplanen är på samråd 
 

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i vår kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.