Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter eller ofta efterfrågas avseende information eller handlingar nås via länkarna nedan.

Oppmanna-Tollarp 2:32 i Arkelstorp
Detaljplan för ny förskola

Näsby 35:13 och del av 35:15
Detaljplan för ny förskola

Hedentorp 1:20 m fl, Helgedalsskolan
Detaljplan för utbyggnad av Helgedalsskolan

Carl XI 13 m fl i Åhus
Detaljplanen för visningscentra har antagits av byggnadsnämnden.

Flaket 4 i Åhus
Ändringen av detaljplan för bostadsändamål har antagits av byggnadsnämnden.

Håstad 7:4 7:6 m fl i Österslöv
Detaljplanen för bl a hotell och bostad har antagits av byggnadsnämnden.

Dante 4 , detaljplan för flerbostadshus
Detaljplanen har översänts till kommunfullmäktige för antagande.

Flaket 10, ICA Kvantum i Åhus
Detaljplanen har varit på granskning och bearbetas nu inför antagande.

Näsby 35:47 - nytt badhus samt bostäder/kontor
Detaljplanen har varit på samråd och bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter.

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet
Ändringen har varit på granskning och bearbetas nu inför antagande.

Yngsjö 3:36 m fl i Åhus
Detaljplanen har översänts till kommunfullmäktige för antagande.

Maglehem 10:2, ny detaljplan för bostadstomter
Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.

 

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i vår kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.