Detaljplan och översiktsplan

Kommunens detaljplaner och översiktsplaner påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av  mark- och vattenområden.

Flygbild Långebro, Kristianstads kommun
Flygbild Långebro, Kristianstads kommun

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Översiktsplaner är övergripande och omfattar hela eller delar av kommunen. De är vägledande och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta och anger bland annat vad som får byggas inom olika områden och var byggnader får placeras. I första hand är det kommunens tätorter som omfattas av detaljplaner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.