Samråd Hammarslundsvallen

Den planerade utbyggnaden av Hammarslundsvallen kräver flera typer av miljötillstånd. Inför Kristianstads kommuns ansökan till Mark- och miljödomstolen ska ett samråd genomföras där allmänheten och berörda kan lämna synpunkter. Här finns information och handlingar som underlag för samrådet.

Samråd pågick fram till den 16 oktober 2022 och inkomna synpunkter behandlas och besvaras senare under hösten. Det går alltså inte längre att  några formella synpunkter, men under länkarna går det att se underlaget. Den som har frågor är välkommen att kontakta uppdragsledaren Christian Björnsson. 

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt 6 kap. 30 § miljöbalken gällande tillstånd för planerad ny dammvall vid Hammarslund, Kristianstads kommun genomfördes i september-oktober 2022.

Kristianstads kommun planerar för en ny, högre dammvall vid Hammarslund, på fastigheterna KRISTIANSTAD 3:32 och 3:36. Verksamheten kommer dock att beröra fler fastigheter. Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt 11 och 9 kap. miljöbalken. I och med att projektet även berör strandskydd och Natura 2000-områden så omfattar prövningen även 7 kap. miljöbalken. Tillstånd kommer att sökas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ansökans omfattning

Ansökan omfattar en ca 1 300–1 400 m lång ny dammvall som anläggs upp till nivå +4,3 m. Dammvallen kommer att ta en yta om ca 3,5 hektar i anspråk. Transporter till och från arbetsområdet kommer att ske via Byholmsvägen och Hammarslundsvägen. Anläggande av dammvallen utgör en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och omfattar grävning och utfyllnad i vattenområde, dispens och tillstånd för markavvattning, omgrävning av befintligt dike, bortledning av grundvatten samt flera temporära konstruktioner som krävs under byggtid. Ansökan omfattar också tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att hantera, sortera och lagra 172 000 ton massor som behöver schaktas bort under den planerade vallen. Dispens och tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken kan komma att krävas vad gäller strandskydd, det generella biotopskyddet, artskydd och Natura 2000.

Underlag för samråd, som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan, finns under länkarna på den här sidan. 

Ärendet har diarienummer 2022/889.

Mer information

 Christian Björnsson,
uppdragsledare för kommunens invallningsprogram,
telefon 044-13 56 14,
e-post: christian.bjornsson@kristianstad.se.

Samrådshandlingar

Samrådshandling Hammarslundsvallen

Bilaga 1: Arbetsområdesplan

Bilaga 2: Naturvärdesinventering

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.