Hammarslundsvallen

Hammarslundsvallen är tillsammans med Pyntens pumpstation en förutsättning för att stora delar av Kristianstad ska hållas torrt. En ny och högre vall behöver byggas innanför den befintliga för att klara framtidens förväntade vattennivåer.

Hammarslundsvallen utgörs av flera parallella vallar från olika tider. Snart ska ytterligare en vall byggas innanför  dem så att Kristianstad kan skyddas mot framtidens vattennivåer.
Hammarslundsvallen utgörs av flera parallella vallar från olika tider. Snart ska ytterligare en vall byggas innanför dem så att Kristianstad kan skyddas mot framtidens vattennivåer.

Hammarslundsvallen är tillsammans med Pyntens pumpstation och vallen mot Udden de viktigaste delarna av vallskyddet som ska skydda Kristianstad från översvämning. I själva verket består Hammarslundsvallen av flera parallella vallar. Närmast sjön löper den ursprungliga vågbrytaren och skyddsvallen från 1860-talet, som på 1890-talet kompletterades med en järnvägsvall. Där innanför löper den större vallen som började byggas efter högvattnet 2002, då den gamla vallen började svikta. Den byggdes upp 2003-2004 med den tidens dimensioneringskrav och rekommenderade konstruktionssätt för en krönhöjd på +3,5 meter.

Sedan vallen byggdes har sättningar i marken gjort att den på sina ställen inte når upp till mer än +2,4 meter. Markförhållandena gör att den inte kan byggas på till högre höjder. Vallen uppfyller inte längre kraven som ställs enligt Riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, och behöver därför kompletteras med en ny skyddsvall. 

Den nya vallen ska dimensioneras utifrån gällande prognoser om ett framtida skyddsbehov där medelvattenståndet i havet väntas ha ökat och där vattenståndet i Helge å i så fall kan bli dubbelt så högt som vid dagens högvattennivåer.

I Hammarslund ska en starkare och högre vall byggas innanför den nuvarande, för att  förstärka översvämningsskyddet för framtiden. Processen med utredningar och tillståndsansökningar inför vallbygget är i full gång och den nya Hammarslundsvallen ska enligt tidplanen börja byggas 2025 och kunna stå klar 2027.

Under hösten 2022 genomfördes ett samråd inför den ansökan till Mark- och miljödomstolen som ska lämnas in sommaren 2023. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.