Sommarlust

Sommarlustområdet planeras genomgå en omvandling från folkpark till förtätat stadsbebyggelse. Detta innefattar till exempel bostäder, förskola, kontor och p-hus. Kommunen har tidigare köpt in mark för att kunna möjliggöra den kommande exploateringen.

Historia

Nuvarande Sommarlustområdet ägdes av ingenjör Söderberg, som efter Nosabysjöns torrläggning anlade en trädgård, vilket kom att kallas ”Söderbergs trägådar”. En privat näingsidkare köpte trägåden år 1902 och det var då trägården fick namnet Sommarlust. Samma år uppfördes en dansbana under tak. År 1914 utvecklades parken och det uppfördes en serveringspaviljong, en mindre scen samt en öppen dansbana som var överbyggd.

På 60‐talet uppfödes ett drivhus med blomsterfösäjning och parken köte in radiobilbana och en barnkarusell, vilka båa fick rivas i samband med att Fackens hus (Fackföeningarnas Expeditionshus) uppfödes å 1971. Fackens hus byggdes till år 1980, där nu en privat förskola (Solens montessoriförskola) inryms.

Under 70‐talet och 80‐talet gjordes även flera större underhållsarbeten och reparationer i Sommarlustparken. I böjan av 90‐talet gjordes en tillbyggnad av Stora Salongen. Inga större ombyggnader gjordes pågrund av låkonjunkturen. Ny gård och planteringar anlades år 1997. Verksamheten förändrades in på2000‐talet och byggnader revs. För att nu bereda plats för ny bebyggelse avses Fackens hus och byggnader tillhörande den gamla folkparken rivas.

Förtätad stadsbebyggelse

Sommarlustområdet planeras genomgå en omvandling från folkpark till förtätat stadsbebyggelse. Detta innefattar till exempel bostäder, förskola, kontor och p-hus. Kommunen har tidigare köpt in mark för att kunna möjliggöra den kommande exploateringen.

Avsikten är att området ska detaljplaneläggas i två etapper och det är den norra delen som kommer påbörjas först. Den norra delen kommer främst innehålla p-hus, förskola och omsorgsboende. Den södra delen planeras i huvudsak omfatta bostäder. Kommunen kommer att markanvisa den södra delen till ett flertal byggherrar.

Vad händer nu?

För att möjliggöra framtida exploatering av området kommer vissa av byggnaderna inom området att rivas och vissa att finnas kvar. Montessoriförskolan Solen och Coop kommer inte att påverkas. Kommunen kommer att underhålla och sköta driften av området till dess att framtida exploateringsåtgärder påbörjas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.