Placeringen av nya badhuset

Placeringen av det planerade badhuset i Kristianstad har utretts under lång tid. Det förslag som kommunfullmäktige har antagit är utmed Stridsvagnsvägen på södra Näsby.

När planerna på nytt badhus i Kristianstad först började ta form kartlade man ett stort antal platser i centrala Kristianstad. De flesta tomterna kunde snabbt räknas bort, eftersom de exempelvis var svårtillgängliga, låg på förorenad mark eller ägdes av någon annan än kommunen.

Efter den ursprungliga genomgången återstod två favoritförslag som förespråkades på olika grunder. Det ena var Barbackaområdet, där Tivolibadet ligger i dag, och det andra var idrottsområdet på Söder.

Men när experter på badhusbyggen granskade de båda förslagen avfärdade de platserna som olämpliga för en så speciell och känslig byggnad som ett badhus. Grundläggningsförhållandena anses alltför besvärliga, och huvudproblemet är att grundvattnet ligger för nära markytan.

Kartan över tänkbara områden granskades på nytt med markförhållandena i fokus, och experterna hittade en lämplig tomt på högskoleområdet på Näsby, där förutsättningarna finns att bygga ett badhus på fast mark med tryggt avstånd till grundvattnet. Experterna gör bedömningen att platsen på södra Näsby är det enda realistiska alternativet om ett badhus ska kunna byggas på ett säkert sätt till rimlig kostnad.

Alternativen Barbacka och Söder

När placeringen av ett nytt badhus i Kristianstad började utredas fanns två starka alternativ. Det ena var Barbackaområdet vid Tivoliparken, den klassiska platsen för badhus i Kristianstad. Det andra var grusplanen på Söder bakom Ica Maxi, i anslutning till idrottsområdet som är på väg att byggas ut ytterligare.

När experter analyserade grundläggningsförhållandena kom de fram till att båda platserna bjuder på stora svårigheter för ett bygge av den här dimensionen. De avrådde bestämt från badhus på de här platserna, eftersom det skulle medföra stora risker och kostnader.

Det största problemet är att grundvattnet på båda ställena står mycket nära markytan. Det innebär bland annat att ingen källare kan byggas till bassänger och teknik. Att placera bassänger under grundvattennivån skulle leda till stora energiförluster, eftersom vattnet kyler utifrån. Ett badhus på någon av de här platserna behöver byggas helt ovan mark, med följden att huset växer rejält på höjden, med en "källarvåning" i bottenplanet. Det fördyrar både bygget och framtida underhåll och försämrar tillgängligheten för besökarna.

Under själva byggtiden måste grundvattnet pumpas bort. Det får bara göras om man kan vara säker på att omgivande byggnader och anläggningar inte tar skada och får tillstånd genom en vattendom i mark- och miljödomstolen. Grunden måste byggas på pålar.

De svåra förhållandena innebär att stora pengar måste läggas på själva konstruktionen av byggnaden och att det därför blir mindre över till innehållet i badhuset. Risken är också stor att bygget drar ut på tiden och kanske inte står klart förrän långt efter att Tivolibadet har tvingats stänga helt eller delvis.

Vid ett badhusbygge på Barbackaområdet hade Tivolibadet behövt stängas helt i flera år och Kulturhuset Barbackas hus måste rivas. Byggplatsen är trång och trafikproblem kan väntas vid järnvägsövergången på grund av byggtransporter och avspärrningar kring bygget. Översvämningsskydd måste byggas mot Helgeå, vilket också kunde väntas förlänga byggtiden.

På Söder är det främst en vattendom för grundvattenpumpning som gör tidsåtgången svår att beräkna. Här skulle man också varit tvungen att bygga parkeringshus för att klara tillströmning till både idrottsområde och badhus, vilket skulle fördyra bygget avsevärt. En nackdel med badhus i området är också att det skulle stoppa möjligheterna till framtida utbyggnad av idrottsanläggningen.

Alternativ Bangårdsområdet

I ett senare skede av processen med att hitta lämplig placering för det nya badhuset kom bangårdsområdet norr om centralstationen upp som alternativ. En fördel med en sådan placering ansågs vara att det skulle bli närmare till centrum och till kollektivtrafik. När Trafikverket fick frågan om bangårdsområdet kunde användas, blev svaret att det är en lång process att fatta beslut om nedläggning av järnvägsspår, även om de i dagsläget inte används. Dessutom skulle området kräva sanering av föroreningar innan det kan bebyggas. Den stora osäkerheten om tidsaspekten gjorde att förslaget avfärdades av fullmäktige. 

Alternativ Näsby

Kristianstads kommunfullmäktige fattade beslut om att välja Näsby som placering för Kristianstads nya badhus, den plats som experterna rekommenderat. Här finns de bästa tänkbara markförhållandena för ett badhusbygge och utrymme för parkering och framtida utveckling.

Drygt två kilometer från centrum är markförhållandena tillräckligt goda för att bassänger och teknik ska kunna läggas under jord. Alla ytor för besökarna kan där läggas i ett plan, för bästa tillgänglighet och säkerhet.

Närheten till fjärrvärmeverket gör det enklare att utnyttja returvärme och hålla nere energiåtgången. Här finns gott om utrymme att bygga parkeringsplats för bilar och skolbussar. Busslinje finns till platsen, och ännu tätare och snabbare busstrafik väntar när den sista etappen av Kristianstadslänken är utbyggd. Från centrum går gång- och cykelbana, även om den behöver rustas upp.

Tätt inpå badhustomten ligger naturreservatet Näsby fält med Lingenäset, en populär besöksplats i Kristianstads Vattenrike. På andra sidan om högskoleområdet finns stora bostadsområden med många barn, ungdomar och studenter. En ny skola, Lingenässkolan, och fler bostäder planeras alldeles i närheten.

En stor fördel med alternativet vid högskoleområdet, på tomten där P6 förr hade fotbollsplan och simbassäng, är att bygget kan väntas komma igång förhållandevis snabbt. Tivolibadet är i så dåligt skick att det enligt prognoserna kan bli nödvändigt att stänga de äldsta delarna av badhuset redan 2018. Om allt går som beräknat kan ett nytt badhus stå klart på Näsby 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.