Placeringen av nya badhuset

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att vårt nya badhus ska byggas mittemot Krinova på södra Näsby. På platsen har många badat tidigare, eftersom det var här Kungliga Norra skånska infanteriregementet hade sin utomhusbassäng. Här arrangerades militär-VM i hindersim redan 1959.

När planerna på nytt badhus i Kristianstad först började ta form kartlade man ett stort antal platser i centrala Kristianstad. De flesta tomterna kunde snabbt räknas bort, eftersom de exempelvis var svårtillgängliga, låg på förorenad mark eller inte ägdes av kommunen.

Efter den ursprungliga genomgången återstod två favoritförslag. Det ena var Barbackaområdet, där Tivolibadet ligger i dag, och det andra var idrottsområdet på Söder. Men när experter på badhusbyggen granskade de båda förslagen förklarade de platserna som olämpliga för en så speciell och känslig byggnad som ett badhus. Grundläggningsförhållandena anses alltför besvärliga och huvudproblemet är att grundvattnet ligger för nära markytan.

Kartan över tänkbara områden granskades på nytt med markförhållandena i fokus. Experterna hittade en lämplig tomt på högskoleområdet på Näsby. Där finns förutsättningarna att bygga ett badhus på fast mark med tryggt avstånd till grundvattnet. Experterna har gjort bedömningen att platsen på södra Näsby är det enda verkligt realistiska alternativet om ett badhus ska kunna byggas på ett säkert sätt till rimlig kostnad.

På södra Näsby har många badat tidigare

Den 18 maj 1923 invigdes Kungliga Norra skånska infanteriregementets kaserner på Näsby. På flygfotot från 1930-talet kan du se ett välordnat parkområde med häckar och träddungar mellan gångstråken. Här fanns dansbana med musikpaviljong och en utomhusbassäng för idrott av olika slag.

Bassängen invigdes 16 juli 1936 och fylldes igen i slutet av 1970-talet efter problem med reningsanläggningen. Fram till dess hade den använts flitigt för simundervisning och andra övningar. Bassängen var dessutom tävlingsplats för Militära VM i hindersim 1959. Utomhusbassängen var också öppen för allmänheten så att de boende på Näsby kunde ta sig ett dopp varma sommardagar.

Flygfoto från 1930-talet. I nederkanten ser du utomhusbadet.

På flygfotografiet syns vallarna som fanns runt dansbanan och runt badet. Vid badet var vallarna försedda med läktare. Dansbanan kallades för ”Femöringen”, eftersom en dansbiljett kostade lika många ören. Dansbanan försvann på tidigt 1940-tal och en förrådsbyggnad för skidor kallade ”Vita blixten” placerades på dess ställe.

Här fanns också en idrottsplats. Spår av denna kan du fortfarande se på platsen i form av en stor gräsbevuxen yta och en läplantering i form av tätt satta oxlar. Om du tittar noga kan du också se det igenfyllda badet. Invallningarna är det enda  som tydligt syns av dessa anläggningar idag och de är trädbevuxna med stora träd. Nu är det framförallt de kvarvarande träden som påminner om det som en gång fanns på platsen - en välhållen park med brett användningsområde.

Övriga utredda placeringar

Alternativen Barbacka och Söder

När placeringen av ett nytt badhus i Kristianstad började utredas fanns två starka alternativ. Det ena var Barbackaområdet vid Tivoliparken, den klassiska platsen för badhus i Kristianstad. Det andra var grusplanen på Söder bakom Ica Maxi, i anslutning till idrottsområdet som nu håller på att byggas ut ytterligare.

När experter analyserade grundläggningsförhållandena kom de fram till att båda platserna bjuder på stora svårigheter för ett bygge av den här dimensionen. De avrådde bestämt från badhus på de här platserna, eftersom det skulle medföra stora risker och kostnader.

Det största problemet är att grundvattnet på båda ställena står mycket nära markytan. Det innebär bland annat att ingen källare kan byggas till bassänger och teknik. Att placera bassänger under grundvattennivån skulle leda till stora energiförluster, eftersom vattnet kyler utifrån. Ett badhus på någon av de här platserna behöver byggas helt ovan mark. Följden är att huset växer rejält på höjden, med en "källarvåning" i bottenplanet. Det fördyrar både bygget och framtida underhåll och försämrar tillgängligheten för besökarna.

Under själva byggtiden måste också grundvattnet pumpas bort. Det får bara göras om man kan vara säker på att omgivande byggnader och anläggningar inte tar skada. Tillstånd kan bara ges genom en vattendom i mark- och miljödomstolen. Grunden måste byggas på pålar.

De svåra förhållandena innebär att stora pengar måste läggas på själva konstruktionen av byggnaden. Det blir därför mindre över till innehållet i badhuset. Risken är också stor att bygget drar ut på tiden. I så fall kanske det inte står klart förrän långt efter att Tivolibadet har tvingats stänga helt eller delvis.

Vid ett badhusbygge på Barbackaområdet hade Tivolibadet behövt stängas helt i flera år och Kulturhuset Barbackas hus måste rivas. Byggplatsen är trång och trafikproblem kan väntas vid järnvägsövergången på grund av byggtransporter och avspärrningar kring bygget. Översvämningsskydd måste byggas mot Helgeå, vilket också skulle förlänga byggtiden.

På Söder är det främst en vattendom för grundvattenpumpning som gör tidsåtgången svår att beräkna. Här skulle man också varit tvungen att bygga parkeringshus för att klara tillströmning till både idrottsområde och badhus, vilket skulle fördyra bygget avsevärt. En nackdel med badhus i området är också att det skulle stoppa möjligheterna till framtida utbyggnad av idrottsanläggningen.

Alternativ Bangårdsområdet

I ett senare skede av processen med att hitta lämplig placering kom bangårdsområdet norr om centralstationen upp som alternativ. En fördel med en sådan placering ansågs vara att det skulle bli närmare till centrum och till kollektivtrafik. Trafikverket fick frågan om bangårdsområdet kunde användas. Svaret blev att det är en lång process att fatta beslut om nedläggning av järnvägsspår, även om de i dagsläget inte används. Dessutom skulle området kräva sanering av föroreningar innan det kan bebyggas. Den stora osäkerheten om tidsaspekten gjorde att förslaget avslogs av fullmäktige 2015.

I början av 2017 lyftes Bangården åter fram som alternativ i diskussionerna. Kommunen ställde än en gång frågan till Trafikverket om när det skulle kunna bli möjligt att komma igång med ett bygge på bangårdsområdet. Svaret blev att spåren kan börja rivas upp allra tidigast i början av 2022. Därefter måste området saneras. Dessutom skulle kommunen behöva komma överens med fastighetsbolaget  Jernhusen om ett tomtpris och inköp av marken.  Ett färdigt badhus skulle knappast kunna stå klart förrän tidigast 2025-2026.

Alternativ södra Näsby

Kristianstads kommunfullmäktige fattade 2015 beslut om att välja Näsby som placering för Kristianstads nya badhus, den plats som experterna rekommenderat. Här finns de bästa tänkbara markförhållandena för ett badhusbygge och utrymme för parkering och framtida utveckling.

Drygt två kilometer från centrum är markförhållandena tillräckligt goda för att bassänger och teknik ska kunna läggas under jord. Alla ytor för besökarna kan där läggas i ett plan, för bästa tillgänglighet och säkerhet.

Närheten till fjärrvärmeverket gör det enklare att utnyttja returvärme och hålla nere energiåtgången. Här finns gott om utrymme att bygga parkeringsplats för bilar och skolbussar. Busslinje finns till platsen, och en ännu tätare och snabbare busstrafik väntar när den sista etappen av Kristianstadslänken är utbyggd. Från centrum finns gång- och cykelbana, även om den behöver rustas upp.

Tätt inpå badhustomten ligger naturreservatet Näsby fält med Lingenäset, en populär besöksplats i Kristianstads Vattenrike. På andra sidan om högskoleområdet finns stora bostadsområden med många barn, ungdomar och studenter. En ny skola, Lingenässkolan håller på att byggas en bit bort och flera nya bostadsområden planeras alldeles i närheten. Mittemot badhustomten, på andra sidan Stridsvagnsvägen, ligger en bowlinghall och intill den ska det inom kort byggas en hall för den populära racketsporten padel.

En stor fördel med alternativet vid högskoleområdet, på tomten där P6 förr hade fotbollsplan och simbassäng, är att bygget kan komma igång förhållandevis snabbt. Tivolibadet är i så dåligt skick att det enligt prognoserna kan bli nödvändigt att stänga de äldsta delarna av badhuset redan innan det nya badhuset är klart. Om allt går som beräknat kan ett nytt badhus stå klart på Näsby årsskiftet 2021/2022.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.