Detaljer kring det nya badhuset

I april 2018 fattade kommunfullmäktige ännu ett beslut om badhusinnehållet. Under 2019 ska det slutgiltiga startbeskedet ges, när omfattning, tid och kostnader för bygget har blivit mer exakt analyserade och specificerade genom projektering.

Här kan du följa processen från 2015 fram till nu.

2015 – från förstudie till beslut i fullmäktige

För att förbereda bygget av vårt nya badhus gjorde konsultföretaget Predevo en förstudie år 2015 (se länk under rubriken Relaterad information).

 

Förstudien innehåller bland annat en analys av vilka behov och önskemål som kommuninvånare och föreningar har på det nya badet. Förstudien föreslår ett badhus på 10 556 kvadratmeter med bassänger för skolsim, motion, babysim, terapi och familjebad. Dessutom ingår en träningsbassäng på åtta banor med integrerad hoppbassäng och en relax med inomhus- och utomhusdel.

Kostnadsindikationen i förstudien uppgick till 340 miljoner kronor i 2015 års prisläge. Till detta kommer också 15 miljoner kronor för anpassningar som till exempel markarbeten och infrastruktur kring det nya badhuset.

 

I december 2015 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt badhus på södra Näsby enligt förstudiens inriktning fast med ett tillägg – det skulle vara tio banor istället för åtta banor i träningsbassängen.

 

2016 - projektdirektiv och ansvarsfördelning

Ett direktiv som styr projektet togs fram och förankrades både i kommunstyrelsen och SIKAB:s styrelse. Enligt överenskommelsen ska kommunen ansvara för utformning av badhuset och även bestämma vad det får kosta. SIKAB ska bygga och äga badhuset och ansvarar också för upphandling av byggentreprenör. I detta arbete får SIKAB stöd av kommunen genom kommunens projektgrupp.

 

2017 - projektstart

Under 2017 startade själva projektarbetet. Ett antal jämförelsebad i Sverige analyserades och jämförelsesiffror togs fram. Dessutom bearbetades prognoser och andra uppgifter för att säkerställa att badhuset är dimensionerat för kommunens befolkningstillväxt till år 2030. Projektgruppen beställde en uppdaterad kostnadsberäkning av Predevo, enligt de ändringar som fullmäktige beslutade om 2015.

 

Uppdaterad kostnadsindikation enligt fullmäktigebeslutet

I Predevos kostnadsuppdatering från mars 2017 visade det sig att kostnaderna hade ökat med 62 miljoner kronor. Enligt Predevo beror kostnadsökningen på konjunkturen och den höga efterfrågan på badhus i landet.

 

Projektgruppen arbetade vidare med dimensioneringarna med hjälp av Predevo och en annan oberoende konsult. I dimensioneringen ingår till exempel bedömningar om antal besökare, antal dagar per år som badet ska vara öppet, maximalt antal badande gäster per bassäng. Dimensioneringen påverkar i sin tur de tekniska kraven och volymen på badhuset.

 

Basprogram och upphandlad partneringentreprenör

Projektgruppen har också arbetar fram ett så kallat basprogram. I detta beskrivs de olika lokalerna och bassängrummen inbördes och i förhållande till varandra.

PEAB upphandlades att vara samverkansentreprenör i den så kallade partneringentreprenaden. Upphandlingen innebär att kommunen, SIKAB och PEAB i samverkan ska arbeta fram ett nytt badhus, så att bästa möjliga badhus för de investerade pengarna tas fram. Ritningar, kostnadssammanställning, tidplan och preliminära hyreskostnader ska vara färdiga för politiska beslut under 2019.

 

Skisser, logistik och ny kostnadsindikation

Efter sommaren 2017 startade processen med att göra volymskisser av det nya badhuset. I beställningen till Predevo ingick att rita upp ett bad med en skiss över logistiklösningar, det vill säga var tar man in varor och kemikalier, parkeringsalternativ för cyklar, bilar, bussar, skolbussar etc och en beräkning av kostnaderna. Det ingick också synliggöra ytor, förhållande mellan bassängrummen och kostnader, där behoven från förstudien vägts samman med dimensionering och basprogram.

När kommunen fick volymskisserna över det nya badhuset hade ytan ökats från 2015 års beräkning på 10 556 kvadratmeter till 13 300 kvadratmeter. Enligt den uppskattade kostnadsberäkningen ökade kostnaderna också med ytterligare 61 miljoner kronor. Denna kostnadsökning beror på de ökade ytorna, framför allt teknik- och kommunikationsutrymme. Teknikutrymmen har ökat med drygt 1 600 kvadratmeter och kommunikationsytor med drygt 1 000 kvadratmeter.

2018 - fler analyser återstår

Det återstår mycket arbete innan nästa politiska beslut om innehållet ska fattas. I det beslut som fattades av fullmäktige i april 2018 är inriktningen att det ska finnas en separat hopp- och djupbassäng och att man i projekteringen ska hålla öppet för en träningsbassäng med antingen åtta eller tio banor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.