Ny cirkulationsplats Långebro

En ny cirkulationsplats byggs nu för att ersätta korsningen Allégatan/Långebrogatan, vid Scan på Långebro. Arbetet pågår fram till sommaren 2019. Under tiden lotsas trafiken runt byggplatsen på tillfälliga vägar. Den gamla korsningen har under lång tid orsakat både köer och trafikincidenter.

Korsningen Allégatan - Långebrogatan har tidvis hårt trafikerad
Korsningen Allégatan - Långebrogatan har tidvis hårt trafikerad

Korsningen på Långebro trafikeras av cirka 14 000 fordon varje dygn och köerna ut och in från staden är långa under rusningstiderna.
Den nya cirkulationsplatsen får dubbla körfält i alla riktningar, vilket ger ett bra trafikflöde. Överfarter för cyklister och fotgängare byggs på västra och södra sidan av cirkulationsplatsen. 

Långebro korsningen byggs om
Cirkulationsplatsen får dubbla körfält i alla riktningar. Gröna markeringar visar gång och cykelöverfarter. De gråa markeringarna visar hur trafiken leds under byggtiden.

Innan arbetet kan komma igång på allvar skapas en tillfällig lösning för att hålla trafiken igång. (De tillfälliga vägarna är gråmarkerade på illustrationen)
– Först bygger vi vägar för att lotsa trafikanterna runt korsningen och sedan kan vi börja arbeta med själva cirkulationsplatsen, berättar Rutger Swenson, som är projektledare på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik.

Under byggtiden är trafikkapaciteten begränsad. Både bilar och cyklar kan dock ta sig förbi platsen.
– Vissa dagar kommer vi att få stänga av området helt och leda om trafiken. Det berättar vi förstås i förväg, både för trafikanter och verksamheterna runt byggplatsen, säger Rutger Swensson.

Aktuellt

Cirkulationsplatsen har öppnat för trafik och gång- och cykelbanorna är klara, grönytorna håller på att återställas och en pumpstation för regnvatten färdigställs sydöst om korsningen. Räcken och belysning monteras.

 

Många arbeten på gång i området

Arbetet i korsningen är det första i en rad av åtgärder som ska göra det enklare för trafikanter på Långebro, Vilan och Härlöv. Kommunen genomför flera projekt i området fram till år 2020:

 • Dagens övergångsställen flyttas längre bort från korsningen för att öka säkerheten i passagen för både gående, cyklister och bilister. KLART

 • Ett vatten- och avloppsledningsbyte vid Bromsaregatan startar i januari-februari 2019 KLART

 • Rondellerna vid Herluf Trolles väg och Slättängsvägen på Härlöv byggs ut.

 • En bro över Härlövsängaleden byggs för att öka säkerheten för fotgängare som korsar den hårt trafikerade vägen. Arbetet beräknas starta i oktober 2018 och pågå till och med slutet av april 2019. KLART

 • Naturums parkering byggs ut (cirka 200 nya uppställningsplatser för bilar) och en ombyggd utfart till Härlövsängaleden.

 • En ny mindre cirkulationsplats anläggs utanför naturums utfart för att underlätta vid rusningstrafik. KLART

 • Allégatan får ett separat körfält för utfart mot E22. KLART
Naturum får fler parkeringar och en bättre utfart mot Härlövsängaleden.

De närmaste åren kommer det alltså att vara mycket byggande och en ansträngd trafiksituation i området. Bilister rekommenderas därför att använda motorvägen i största möjliga mån och visa hänsyn i trafiken runt byggplatsen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.