Kristianstadslänken

Snabbare kollektiva resor, enklare byten, ett samlat resecentrum och fler gång- och cykelvägar. Kristianstadslänken är busstrafikstråket som gör det lätt att resa till, inom och från Kristianstad.

Kristianstadslänken har sitt ursprung i en avsiktsförklaring som tecknades mellan Kristianstads kommun och Skånetrafiken 2006 att anlägga ett högklassigt busstråk genom centrala Kristianstad.

Stråket går idag från Centralstationen till Centralsjukhuset. En sista etapp mot Högskolan Kristianstad är planerad och kommer att genomföras när kommunen får rådighet över den aktuella marken.

Målet är att göra det enkelt för olika resenärer att säkert och snabbt komma fram genom centrum. De resande spar tid och kan lättare byta mellan olika bussar, tåg eller andra färdsätt. Längs delar av sträckan anläggs separata körfält för bussarna, vilket även underlättar framkomligheten för biltrafik. Nya gång- och cykelvägar dras längs länken, så att tillgängligheten till stadskärnan blir ännu bättre. Mer än 25 000 kollektivresor görs i Kristianstad varje dag och målet är att öka resandet. När fler reser kollektivt skyddas både det globala klimatet och den lokala stadsmiljön.

Positiv utveckling

Det var tidigare svårt för busstrafiken att komma fram genom centrala Kristianstad. När bussarna behövde ta sig igenom snäva, rätvinkliga gathörn blev det lätt trafikstockningar. Det ledde till långa restider och svårigheter att hålla tidtabellen. Den korta bussresan mellan Centralsjukhuset och järnvägsstationen kunde i rusningstrafik ta lika lång tid som hela resan mellan Åhus och sjukhuset. Därför byggdes bussgator, där bussarna kan rulla fram utan att störas av, eller störa, annan trafik. 

Ökade bensinpriser och ett starkare miljötänkande har gjort att fler väljer att pendla med buss och tåg. Varje år görs drygt sex miljoner bussresor och drygt 2 miljoner tågresor med start eller mål i Kristianstad. Det är en positiv utveckling, men det ställer stora krav på tillgänglighet och enkla byten. Därför byggdes Kristianstadslänken med ett samlat resecentrum vid Centralstationen, som underlättar kollektivtrafikresandet. Sedan etappen genom stadskärnan togs i drift så sparar bussarna en körsträcka motsvarande ett varv runt jordklotet varje år.

Byggtid 2009 - 2021

Bygget av Kristianstadslänken påbörjades 2009 med ombyggnationen av kollektivtrafiklösningen vid Centralsjukhuset Kristianstad. Etappen genom stadskärnan och ett nytt samlat resecentrum vid Kristianstad C inleddes under 2012 och invigdes den 7 december 2013. En sista etapp mellan Kristianstad C och Högskolan Kristianstad är planerad för framtiden. Projektet har hittills kostat omkring 188 miljoner och 39 miljoner kronor är budgeterat för den återstående etappen. Projektet samfinansieras av Trafikverket, Region Skåne och Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.