Hjärtebackes park

Under sensommaren 2022 inleder Kristianstads kommun arbete med att rusta upp Hjärtebackes park i syfte att kunna erbjuda invånare och besökare en grönare, mer naturnära mötesplats som binder ihop södra Näsby med Gamlegården och därmed bidrar till att bryta kulturella barriärer.

Arbetet i och runt parken inleds med att anlägga nya gång- och cykelvägar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra kommunikationen för oskyddade trafikanter och under året kommer en del arbeten att utföras på Näsby. Förbättringarna omfattar asfaltering och ny belysning.

Under augusti planeras byggstart för anläggandet av nya gc-vägar nordväst om Hjärtebackes park, utöver detta kommer trafiksäkra passager för de oskyddade trafikanterna att anläggas vid Stridsvagnsvägen. Arbetet med gc-vägarna beräknas pågå till och med november 2022.

Följande ska göras i Hjärtebackes park i projektet ”Gröna hjärtat i Näsby” som pågår till och med oktober 2023:

  • Nya entréer till parken.
  • Biodepåer med insektshotell kommer att anläggas.
  • Nya blommande/bärande träd och buskar kommer att planteras.
  • Vegetationen vid dagvattendammen kommer att öppnas upp och en ny spång anläggs.
  • Delar av den stora gräsytan blir ängsyta och en mindre del behålls som gräsmatta.
  • Nya planteringar med perenna växter kommer att anläggas.
  • Effektbelysning på utvalda platser.
  • Nya sittplatser skapas i olika delar av parken.

Stadsutveckling på Näsby

Vill du veta mer om stadsutveckling på Näsby? Läs mer på www.kristianstad.se/nasby

Näsby ska bli ett modellområde för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, utifrån kommunens stadsbyggnadsmål stad för allaattraktiv stad och grönblå stad.  

Näsby stadsutveckling drivs av Kristianstads kommuns förvaltningar och bolag tillsammans med boende och verksamma på området. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.