Gröna städer

Kristianstads kommun har fått bidrag från Boverket inom satsningen ”Gröna städer”. Bidraget syftar till att tillgängliggöra och främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i och kring urbana miljöer.

Bidraget får användas till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnandet, öka klimatanpassningen och bidra till att nå miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Vidare ska åtgärderna bidra till ett varaktigt och långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön” (Boverket).

I Kristianstad ska bidraget användas för att utveckla Björket och det lite mer okända området ”Prästaskogen”, som är ett ungt skogsbestånd med stor andel ädellövträd öster om Tandvårdshuset.

Åtgärder som ingår i projektet är bl.a.

  • Att utveckla ett stigsystem och därmed tillgängliggöra området för allmänheten samt koppla ihop det med befintliga Björket och bostadsområdena Hammar och Österäng.
  • Att utveckla brynvegetation och tillskapa områden med boplatser (ex. sandhögar och död ved) och födosök (ängsvegetation och blommande/bärande träd och buskar) för pollinerare och fåglar
  • Att tillskapa våtmarkspartier för klimatutjämning och biologisk mångfald. Under mars 2021 påbörjas den första våtmarken intill Österänggymnasiet. 

 

I Björket rensas farliga träd och i Prästaskogen skapas nya rekreationsstråk (svarta prickar).

Arbetet med stråken påbörjas i slutet av augusti 2020 och pågår fram till sommaren 2021. Under 2021 kommer vi även att skapa nya vattenspeglar längs stråken där förutsättningar finns.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.