Dämmet i Vramsån, Tollarp

Kristianstads kommun har avvecklat ett gammalt kvarndämme som funnits bakom idrottshallen i Tollarp. Dämmet var ett hinder för fiskar och andra vattenlevande djur som lever i den nationellt särskilt värdefulla Vramsån. Kommunen saknade också tillstånd för anläggningen.

Dämmet togs bort under sommaren 2018 och Kristianstads kommun har återskapat en mer naturlig vattenmiljö i denna del av Vramsån. Fallet har försvunnit och vattennivån ovanför det tidigare fallet har sjunkit. Vramsån har haft ett lågt flöde på grund av den torra sommaren 2018. Så småningom kommer vass och grövre växlighet komma tillbaka vid strandkanten. Vattennivån nedanför dagens fall har inte påverkats.

Varför har dämmet avvecklats

Kristianstads kommun har inte något vattentillstånd för anläggningen i Vramsån. Eftersom dämmet inte används och utgör ett hinder för fiskarna i Vramsån har Länsstyrelsen Skåne krävt att kommunen avvecklar dämmet.  Mark- och miljödomstolen har i en dom gett kommunen tillstånd att riva dämmet.

Tidplan

 • 15 september-14 oktober 2015,  samrådsperiod med möten och öppet hus
 • 24 november 2015, beslut att skicka ansökan till Mark- och miljödomstolen
 • Januari 2017, lagakraftvunnet beslut hos Mark- och miljödomstolen
 • 2017 och våren 2018 , förberedelser för att avveckla dämmet.
 • Sommaren 2018, dämmet avvecklas
 • Sensommar och tidig höst 2018, vi återställer marken och bygger bland annat gångstigar.

Om dämmet

Dämmet användes fram till mitten av 1900-talet för att reglera vattendraget vid kvarnen. Idag är dämmet i mycket dåligt skick och kommunen har vid ett flertal tillfällen de senaste åren akut fått reparera det.

Vramsån

Vramsån är ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Vramsån har en mycket rik fiskfauna och här finns samtliga sju arter av stormusslor som förekommer i Sverige. Kommunen arbetar med att bevaka och utveckla de biologiska värdena i ån. Detta bland annat genom Kristianstads Vattenrike.

Dämmen i Vramsån

I Vramsåns huvudfåra finns ett 20-tal dämmen som är byggda för utvinning av vattenkraft. En del av dem används fortfarande men inte alla. Dammar vid vattenkraftverk är ett vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande djur. På vissa ställen i Vramsån finns vandringsvägar men de fungerar bara för vissa arter som laxfiskar.

Utvecklingen av Vramsån

När Kristianstads kommun diskuterade avvecklingen av dämmet med Tollarpsbor, byalag och intressenter framkom ett engagemang och vilja att se helheten och utveckla möjligheterna runt Vramsån. Kommunen har därför inlett arbeten med att utveckla Vramsån. Vi kommer bland annat att se över vandringsstråk, rastplatser i närheten av ån och göra insatser för det unika djur och växtlivet.

Om beslutet att avveckla dämmet

Den 24 november 2015 beslutade kommunstyrelsen att skicka ansökan om "utrivning av dammanläggning vid Skättilljunga kvarn" till Mark- och miljödomstolen. Beslutet fattades utifrån det föreläggande som kom från länsstyrelsen i början av 2015 och den utredning som sedan gjorts.

Under samrådet framkom inga synpunkter starka nog för att påverka beslutet om avveckling. Kommunstyrelsen betonade i samband med beslutet att man vill arbeta för att de dämmen i Vramsån som har en betydelsefull kulturhistorisk identitet ska bevaras.

Kommunstyrelsens notering till beslutsprotokollet:

"Vi vill en gång för alla poängtera att när vi nu förordar en utrivning av kommunens dämme är vi emot en utrivning som skulle innebära att samtliga dämmen i Vramsån rivs. De kulturhistoriska värdena i Vramsån är viktiga och vi kommer att arbeta för att dämmen med höga kulturhistoriska värden bevaras."

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.