Planerad strandskyddstillsyn vid Råbelövssjön

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför under 2023 tillsyn av strandskyddat område intill Råbelövssjön.

Under september-oktober kommer fältinventering att genomföras i området kring Råbelövssjön. Vid inventeringen kan privatägda fastigheter komma att besökas av kommunens handläggare. Vi kontrollerar bryggor, pirar och andra anläggningar i vatten. Vi kontrollerar också byggnader, bryggdäck, trädfällning och utökade tomtplatser i strandområdet. I samband med det tas även fotografier. 

Efter fältinventeringen kommer underlaget att utvärderas och användas för prioritering av vad vi går vidare med för ytterligare tillsyn. Om vi noterar något som prioriteras på en fastighet kommer vi kontakta fastighetsägaren efter besöket. 

Åtgärd som gjorts utan strandskyddsdispens

Om du vet att du har utfört någon otillåten åtgärd eller anordning utan dispens eller att du äger en sådan anläggning som tidigare fastighetsägare har uppfört, har du möjlighet att på eget initiativ ta bort det som kan vara olovligt innan vi besöker platsen.

Du som äger en anläggning eller byggnad som uppförts utan dispens inom strandskyddat område har möjlighet att ansöka om dispens och få det prövat i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse, det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Du som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar beslutet.

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite, alltså en avgift. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och normalt högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala avgiften om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. 

Åtgärder som utförts utan dispens kan också leda till en åtalsanmälan. Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.