Mättjänster, husutstakning

Vi utför olika mätningsuppdrag i form av husutstakning, inmätning, avvägning, gränsvisning m.m. Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige.

Husutstakning

Husutstakning utförs så att byggnader hamnar rätt i plan och höjd enligt detaljplan och bygglov. Oftast kombineras grovutstakning och finutstakning vid ett och samma tillfälle. Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med träpinnar med 5 centimeters noggrannhet. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras på profiler med hjälp av spik och snöre, med ett par millimeters noggrannhet.

Sökanden/byggherren ska tillhandahålla profilvirke och vara med vid utstakningen och slå ner stolparna.

Ansökan

I de flesta fall utförs utstakningen av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens personal. Men det går bra att ha en extern utsättare som har grundläggande mätningstekniska färdigheter.

Extern utsättare

Om du använder en extern utsättare ska ansökan ha blivit godkänd av byggnadsnämnden inför varje uppdrag. Vi ger underlagsdata till den externa utsättaren. Det tillkommer en avgift till den externa utsättaren på 20 % av vad det hade kostat om vi hade utfört arbetet.

Inmätning

Vi gör inmätningar vilket innebär att byggnader, vägar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation mäts in för att komplettera kommunens kartdatabas.Vi gör även lägeskontroller för att se att det är byggt enligt bygglovet. 

Avvägning

Vi utför avvägning till exempel vid beställning av rutavvägning, punktvis avvägning, framtagning av arbetshöjdfix samt precisionsavvägning.

Gränsutvisning

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren.

Det är viktigt för dig som äger en fastighet att känna till fastighetsgränserna och veta var gränsmarkeringarna finns. Till exempel när du ska bygga, avverka, planera skogsbruk, utnyttja jakträtter eller sälja din fastighet.

En gränsutvisning innebär att gränsens sträckning stakas ut så den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.