Marklov

Om du bor inom område med detaljplan kan det krävas marklov om du vill fälla träd eller ändra marknivån.

Marklov för trädfällning längs kusten

I område med detaljplan längs kusten krävs det marklov för fällning av träd med en större stamdiameter än 10 cm vid en höjd av 1 m över marken. Syftet med denna bestämmelse är att skydda den på många sätt värdefulla skogsmiljö som karaktäriserar de tidigare fritidshusområdena längs med kusten. Skogen är ursprungligen en skyddsplanering med syftet att förhindra sandflykt och detta är dess viktigaste funktion. Men skogen har också kulturhistoriskt och ekologiskt värde och bidrar till en god miljö för både friluftslivet och boendet.

Det finns även krav på marklov för fällning av träd i andra detaljplaner i kommunen men då handlar det oftast om skyddande av enstaka träd eller dungar.

Ansökan om marklov för trädfällning ska innehålla

  • ansökan
  • beskrivning varför träden behöver fällas
  • situationsplan (lämplig skala 1:400). Normalt ska alla träd med en stamdiameter än 10 cm vid en höjd av 1 m över marken vara utmärkta. De träd som önskas fälla ska markeras särskilt.

Ändring av marknivån

Inom områden med detaljplan krävs marklov för att ändra höjdläget  på tomter avsevärt (ca 0,5 m).

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovsansökan där du redovisar en marksektionsritning.

Uttrycket schaktning innefattar även sprängning. I samband med sprängning ska tillstånd sökas hos polisen.

Ansökan om marklov för ändring av marknivån ska innehålla

  • ansökan
  • markplaneringsritning (lämplig skala 1:400)
  • sektioner med befintlig och ny marknivå 

Du kan skicka in din ansökan via e-tjänsten "Bygglov: Ansökan om bygglov/marklov" som finns under rubriken e-tjänster. Det går också bra att använda blanketten som finns under Relaterad information på denna sida. Din ansökan skickar du till:

Kristianstads kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad 

eller
kommun@kristianstad.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.