Otto Marsvin - tomt 11

Denna tomt, som tidigare benämndes nr 5, sträcker sig tvärs igenom kvarteret och utgörs av såväl äldre tomtmark som f.d. vall- och vallgatemark, den senare tillkommen efter att stadsvallen här raserats strax efter mitten av 1800-talet.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Otto Marsvin

År 1850 ägdes och beboddes halva tomten av änkan Johanna Lilja och halva av skomakaren Gustaf Adolf Lindqvist. Änkans gård på norra delen av tomten bestod detta år av ett nybyggt två våningar högt korsvirkeshus vid smalgatan och av ett likaså nybyggt, inne på gården beläget och med gatuhuset sammanbyggt, två våningar högt halvhus i korsvirke. De var båda bostadshus liksom en tredje byggnad, också i två våningar och i tegel, som kan ha varit belägen vid vallgatan i väster. Ett trähus fanns också.

Senare samma år blev skomakaren Lindqvist ägare också av änkan Liljas hus och tomt. Enligt testamente övergick sedan fastigheten till hans båda döttrar och deras makar. Dessa sålde så 1875 till grosshandlanden Carl Henricsson, som vid boulevarden lät uppföra ett bostadshus, som förefaller ha stått färdigt 1877. Det byggdes i tegel i två våningar med en vinkel in på gården i söder och var ritat av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall i Lund. Vinkelbyggnaden anslöt till en två våningar hög korsvirkesbyggnad vid den forna vallgatan, som inrymde inkörsport och lägenhet. Den var till en del uppförd omkring 1876 och i övrigt väl äldre; det bör ha varit fråga om änkan Liljas ovan nämnda västra byggnad.

Grosshandlanden Henricssons brorsdotter Selma Henricsson blev ny ägare 1901 och en brandförsäkring året därpå redovisar en byggnad vid smalgatan också på den södra delen av tomten och även en längre byggnad i vinkel in på tomten. Om dessa ges dock inga detaljupplysningar.

År 1912 blev plåtslagaremästaren, senare fabrikören Gustaf Emil Näsberg ägare av fastigheten och 1920 lät han bygga på boulevardhuset med en tredje våning. Han dog så 1923 varefter fastigheten övergick i arvingars ägo. Vid början av 1930-talet ges upplysningar om det södra smalgatehuset och det med detta sammanbyggda gårdshuset: de var båda tvåvåningsbyggnader (dock med endast en vånings höjd mot gatan) i korsvirke och innehöll lägenheter. Deras ålder var inte bekant.

Fr.o.m. 1933 hyrde tidningen Kristianstads Läns-Demokraten lokaler i fastigheten. Fabrikören Näsbergs arvingar sålde sedan fastigheten 1944 till Aktiebolaget Läns-Demokraten, som 1946 fick bygglov för ny- och ombyggnad av tidningshus, efter ritningar av arkitekt SAR Arne Lindström. Hela det äldre byggnadsbeståndet utom boulevardhuset och dess vinkelbyggnad revs, varvid det konstaterades, att det södra smalgatehuset delvis härrörde från förra hälften av 1600-talet. De kvarstående byggnaderna omändrades för tidningens behov och ett nytt boningshus i tre våningar uppfördes vid gatan i öster. Vidare tillkom inne på gården en förhöjd källarvåning med tryckeri- och sätterilokaler. I de äldre delarna inrymdes också civiltryckeri.
Tidningen Läns-Demokraten lades ned 1957 och året därpå flyttade tidningen Arbetet in här. År 1963 köpte annonschefen Roland Johansson fastigheten, i vilken Civiltryckeriet längre fram hade sina lokaler. Efter några olika ägare förvärvade sedan tidningen Kristianstadsbladet, på granntomten i nordost, 1982 fastigheten. Året därpå gavs bygglov för ombyggnad, bl.a. av kontor till lägenheter i huset vid gatan i öster. Vid mitten av 1980-talet togs ett skyltfönster från tidningstiden bort i boulevardhuset. Här inrymdes nu Nya Civiltryckeriet. Bygglov gavs sedan 1990 för omändring av tryckerilokal till butikslokal.
Litt.: (Elowsson, N.:) En hantverksgård i Kristianstad genom tiderna. Kristianstad 1949.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.