General Ulfeldt - tomt 6

Tomten ägdes 1828 av guldsmeden J. Sonnberg.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

Vid storgatan låg då en envåningsbyggnad av okänd ålder i rappat korsvirke, som innehöll inkörsport och boningsrum. Intill låg i norr på tomten en kort tvåvåningsbyggnad i rappat korsvirke med ett kök och ett rum ovanpå, uppförd omkring 1788. Som fortsättning mot väster låg i norr ett likaså två våningar högt rappat korsvirkeshus, uppfört omkring 1793, som inrymde verkstad, brygghus och boningsrum. Sammanhängande härmed fanns en skiftesverksbyggnad i två våningar med bl.a. stallar, ett packhus och rum. Ytterligare en byggnad av samma beskaffenhet fanns, med ett par rum.

Gården hade på 1850-talet bagaren Carl Bjerstedt som ägare. Gatuhuset hade då reparerats 1850, liksom det anslutande gårdshuset i norr och också gårdshuset väster därom, båda halvlängor. Den sistnämnda byggnaden hade härvid förlängts bortåt 5 meter mot väster och innehöll nu bl.a. bageristuga, en lägenhet och ett förvaringsrum för säd. På tomten fanns därintill ett rappat korsvirkeshus och en trälänga.

Bagaren Bjerstedt sålde omkring 1870 gården till bagaren Olof Bager. Vid början av 1870-talet beskrivs en byggnad i väster på tomten, bredare i söder och betydligt smalare i norr. Det var ett tvåvånings halvhus i korsvirke med stall, packhus och spannmålsmagasin.

En tredje bagare, Carl Hermansson, blev ägare 1886. Han lät samma år reparera gatuhuset, i vilket det nu anges finnas en butik. Vidare framgår, att portinkörseln fanns i husets sydligaste del. Den större norra gårdsbyggnaden anges nu innehålla ett större bageri med två ugnar.

En plåtslagareverkstad omnämns 1898 i en av gårdslängorna. Vid denna tid ägdes gården av telefonuppsättaren Hilde Thorbjörnsson; i gatuhuset fanns Ida Thorbjörnssons Tricotaffär.

Fröken Anna Borg blev ny ägare 1925 och året därpå fick hon bygglov för omändringsarbeten. Bl.a. inreddes i den västra längan tre verkstadsrum för skomakeri och skrädderi, ett bilgarage m.m. En byggnad i söder i korsvirke innehöll bl.a. kolbod och avträden. Omkring 1935 fanns i gatuhuset Anna Borgs Manufakturaffär och Osbergs Café samt inne på gården E. Jönssons Skomakeri.

År 1936 sålde Anna Borg halva fastigheten till ingenjören Anders B. Andersson och samma år erhölls bygglov för uppförande av ett fyravåningshus, ritat av arkitekten Otto Ohlsson. Byggnaden uppfördes under året med tre butiker i bottenvåningen, lägenhet med troligen tandläkaremottagning i andra våningen och lägenheter i de övre våningarna. I anslutning till nybygget behölls en del av den södra längan, i vilken fanns skomakeriverkstad; de äldre byggnaderna i övrigt hade rivits.

Åtminstone från slutet av 1940-talet fanns Oscarias skoaffär i huset. År 1959 blev Anders B. Andersson ensam ägare och tre år senare gavs bygglov för utvidgning av butiken genom att nästan hela norra hälften av gårdsplanen bebyggdes i en vånings höjd och 1967 för utvidgning av butiken till norra delen av andra våningen.

Efter att ha haft ytterligare ett antal ägare, såldes fastigheten 1993 till AB Kristianstadsbyggen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.