General Ulfeldt - tomt 12

Denna kvarterets sydöstra tomt ägdes 1828 av änkefru Catharina Textorius. Då låg vid torget en tvåvåningsbyggnad i korsvirke, uppförd omkring 1778. Den innehöll boningsrum samt en kammare, som användes som salubod.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

Längs storgatan låg en tvåvåningsbyggnad i korsvirke, som var uppförd omkring 1789 och som inrymde bl.a. inkörsport och packbod samt boningsrum på ovanvåningen. En tredje länga inne på tomten, parallell med storgatehuset, var ett tvåvånings halvhus i korsvirke, utan angiven ålder. Här fanns ett boningsrum och några kammare. Vidare fanns två tvåvånings trähus och ytterligare en byggnad, i korsvirke men okänt hög.

Under en stor del av 1800-talets andra hälft ägdes gården av handlanden J. W. Svanberg, som hade sin butik i västra delen av bottenvåningen vid torget. Den beskrivs 1883. Torghuset var det samma som tidigare, betydligt reparerat 1837-38, då det förhöjts och takstolen förändrats, och 1867, varefter det nu inrymde utöver boningsrum också två butiker. Storgatehuset var också det samma, reparerat vid samma två tidpunkter. Också den med detta hus parallella gårdslängan var i stort sett den samma, dock tillbyggd i norr tydligen på 1830-talet och sedan reparerad 1850. Allra längst i väster låg ett tvåvånings tegelhus i vinkel, ungefär ett år gammalt och inrymmande bl.a. stall och packhus. En femte byggnad i anslutning härtill var ett två våningar högt halvhus i korsvirke, som innehöll kök och brygghus. Ytterligare en vinkelbyggnad, ett skiftesverkshus, fanns i norr på tomten. Hela byggnadsbeståndet låg grupperat kring en större gårdsplan i öster och en mindre i väster.

Handlanden Svanberg sålde sin gård 1890. Det blev ännu en handlande, som tog över, grosshandlaren Oscar Pettersson. Samma år fick han bygglov för förändringar av de båda gatuhusen. Ritningarna, som var utförda av Svante Svenssons Ritkontor i Karlshamn, visar skyltfönster längs torget och storgatan, hörningång till butik och påkostat entréparti med balkong mot torget, påminnande om det på det s.k. Hervanska palatset vid torgets östra sida. Arbetena på denna byggnad liksom på övriga byggnader utfördes 1891. Storgatehuset breddades inåt gården i sin södra del och här liksom i torghuset nämns i vardera två större butiker med stora skyltfönster.

I början av året 1906 köpte rådmannen Adolf Dahl fastigheten och vid slutet av året anges huset nr 1, ett tegelhus i tre våningar med torn och vindskupor och sträckande sig längs torget, storgatan och som en vinkel in på tomten i norr, vara ”fullkomligt nybygdt, utom det källararbete samt delvis tegelmurar, som uppfördes 1891”, alltså tydligen så gott som nybyggt 1906. I huset fanns nu fem butiker och inkörsport i bottenvåningen, två större butikslokaler i andra våningen och lägenheter i övrigt, också på vinden. Gårdsbyggnaden intill det tidigare torghuset hade delvis rivits, varefter mansardvåning inretts. Av vinkelhuset längs i väster kvarlåg den västra delen, nu fullständigt ombyggd och innehållande en lägenhet och ett sockerbageri. En liten byggnad i tegel, innehållande klosetter, hade uppförts vid tomtgränsen mot söder och under hela gårdsplanen var utgrävd en källare. – Vid början av 1900-talet fanns i delen mot torget Sybehörshandeln och på tredje våningen kontor för Reymersholm.

Fastigheten köptes 1920 av direktören Ture Mechelsen och under 1920-talet gavs bygglov för olika förändringar; på vinden inreddes främst arbetslokaler. År 1929 anges 20 rum i den stora byggnaden vara avsedda för affärsrörelse, inklusive kontors- och lagerrum. Tre år senare uppfördes på södra delen av gårdsplanen i tegel en envåningsbyggnad för kontor och lager. – I huset drevs direktör Mechelsens firma VEHÅ; 1943 blev Aktiebolaget Varuhuset Kristianstad ny ägare.

År 1966 köptes fastigheten av direktör Lennart Dahlquist och Sandelins Herrmodehus flyttade hit. Fyra år senare gavs bygglov för omändring till kontor i norra delarna av tredje våningen och vindsvåningen. Fastigheten övergick 1977 till Lennart Dahlquists arvingar. År 1997 blev Dahlquists Fastighetsförvaltning i Kristianstad ägare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.