General Ulfeldt - tomt 11

Här har under lång tid legat en större handelsgård. Ägare var 1783 överstelöjtnanten Baltzar Weduwar, som detta år lät teckna en brandförsäkring.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

 Längan vid storgatan, som inrymde tobaksfabrik, var ett korsvirkeshus i två våningar med svalgång vid gårdssidan. I söder vid torget fanns ett bostadshus i två våningar och korsvirke, i norr en ekonomilänga av samma beskaffenhet och i öster två envånings korsvirkeslängor med bostads- och ekonomiutrymmen. – I gården hade 1776 instiftats Kristianstads första frimurareloge.

År 1828 ägdes gården av översten Carl Hofflander. Den västra längan vid storgatan uppges vara nybyggd 1823, ett tvåvånings bostadshus i tegel åt gatan och korsvirke åt gården. Den södra längan, som upptog tomtens hela längd mot torget – vad som i dag synes vara två olika byggnader här, är i själva verket två delar av en och samma länga –, var uppförd omkring 1783. Det var en rappad korsvirkesbyggnad i två våningar, som reparerats betydligt åren 1823 och 1827. Här fanns lägenheter och på vinden spannmålsmagasin. I öster fanns inne på tomten två längor. Den södra av dessa var uppförd omkring 1783, hade reparerats 1823, var i två våningar och i korsvirke samt innehöll packhus och bostäder, den norra var uppförd omkring 1823, var i två våningar och i korsvirke samt innehöll vagnsport, stall och andra ekonomiutrymmen. En femte länga var belägen längs norra tomtgränsen. Den var uppförd omkring 1783 och hade reparerats 1823. Den var i två våningar och i korsvirke och innehöll bl.a. en bränneriinrättning. Uppgifterna om uppförande omkring 1783 (egentligen baserat på åldersuppgifterna: omkring 45 år) sammantaget med den inledningsvis nämnda brandförsäkringen från just 1783, skulle kanske kunna tolkas som att byggnaderna var nyuppförda detta år. – Det finns uppgift om att gårdens hörnparti i sydväst skulle vara från 1600-talet; brandförsäkringar talar dock som framgått om slutet av 1700-talet.

Under andra hälften av 1840-talet var handlanden Paul Krabbe ägare. De västra och södra längorna reparerades 1846. Här omnämns nu i den förra inkörsport och i den senare två salubodar. Även den södra av de båda östra längorna reparerades detta år medan den norra av dem nybyggdes under året, tre våningar hög och i rappat korsvirke. Här fanns häststallar, packhus m.m. Även i norr byggdes ny länga 1846, likaså i tre våningar och rappat korsvirke. Här fanns bl.a. packhus och vagnsport.

Handlanden Lars Magnus Romberg var sedan ägare under en stor del av andra hälften av 1800-talet. Han hade sin järnhandel vid hörnet mot torget och lät företaga reparationer i storgate- och torglängorna 1862 och 1871. År 1885 uppges att storgatehuset innehöll två butiksrum. I två omgångar under 1870- och 1880-talen breddades delar av denna länga.

Handlanden Rombergs arvingar lät 1899 utföra arbeten på alla fem byggnaderna. Storgatehuset förefaller nu ha blivit tre våningar högt mot gården och fick en kort vinkel i norr efter att en del av norra längan rivits. Norr om inkörsporten utökades butiksutrymmet och skyltfönster och butiksdörr sattes in; tre butiker omnämns. I den avkortade norra längan inrymdes packhus och vedbod. Av arvingarna blev handlanden Carl Adolf Krabbe ensam ägare år 1900. Året därpå gavs bygglov för förstoring av skyltfönstren på ömse sidor om hörningången.

Handlandena Thure Persson och Olof Theodor Carlsson blev sedan nya ägare 1906 och fick året därpå bygglov för inredande av en enda butik i torghuset och för förändring av denna byggnads östra del, varvid själva fasadväggen höjdes. Också bjälklaget mellan bottenvåning och ovanvåning höjdes; skyltfönstren gavs större höjd och ovanvåningens fönster högre placering jämfört med i byggnadsdelen väster därom.

Handlanden Olof Theodor Carlsson blev 1907 ensam ägare och året därpå uppges just att torghuset året innan blivit betydligt reparerat och delvis nybyggt. Huset anges nu vara byggt av dels tegel, dels korsvirke och det kan förmodas att tegel användes vid ombyggnaden och också vid den påbyggnad av den tredje våning mot gården, som nu nämns. År 1923 gavs lov för en tredje våning i den södra av de båda östra gårdslängorna; härefter uppvisade samtliga gårdsfasader tre våningars höjd.

År 1927 nämns i storgatehuset sex och i torghuset fyra rum för affärsrörelse. Sedan 1906 och fram till 1961 fanns Falkengrens livsmedels- och delikatessaffär vid hörnet och längs storgatan. I den högre byggnadsdelen vid torget fanns Rosalie Svenssons Manufakturaffär. Vid storgatan fanns på 1940-talet en tobaksaffär och längst i norr Lindells fotoaffär, sedermera All-Foto.

Efter konsul Olof Theodor Carlssons död 1931 ägde arvingar fastigheten fram till 1964, då den såldes till Svenska Handelsbanken. Detta år gavs bygglov för ombyggnad av butikslokalen vid hörnet och Ekbergs Herrekipering flyttade hit. Efter bygglov 1976 utökades butikslokalerna till ovanvåningen. År 1995 köptes fastigheten av Byggnads AB Bröderna Persson.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.