General Ulfeldt - tomt 1

Denna tomt, som är belägen i kvarterets nordvästra hörn, var omkring 1830 bebyggd med tenngjutaren Gustaf Adolph Bergmans gård.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

Den omfattade ett två våningar högt boningshus med inkörsport i korsvirke vid storgatan, uppfört vid slutet av 1760-talet, och ett med detta sammanbyggt, likaså två våningar högt korsvirkeshus vid gatan i norr, uppfört omkring 1822 och inrymmande boningsrum och tenngjutareverkstad. Ytterligare tre tvåvåningsbyggnader, halvhus i skiftesverk använda för ekonomiändamål, fanns på tomten; de var av okänd ålder.

År 1870 ägdes gården sedan ett antal år tillbaka av urfabrikören Petter Carlsson Kjellberg. De två äldre husen vid gatorna fanns kvar. Nämnda år hade i öster längs gatan i norr uppförts en tvåvåningsbyggnad i korsvirke, som inrymde inkörsport, boningsrum och vissa ekonomiutrymmen samt i söder på tomten ännu ett tvåvåningshus i korsvirke, inrymmande packbodar och vedbod. – De tidigare gårdsbyggnaderna var nu rivna.

Något år senare befann sig gården i f.d. fanjunkaren Bengt Engelfeldts ägo. I storgatehuset, som sedan reparerades 1874, var tre rum inredda till butiker; en salubod omnämns redan på tenngjutare Bergmans tid. Också det äldre huset vid Hesslegatan reparerades nämnda år och innehöll nu uteslutande bostäder. Under andra hälften av 1880-talet utfördes åter betydande reparationer i gården. Även i den andra längan vid gatan i norr fanns nu lägenheter.

F. fanjunkaren Engelfeldt sålde 1899, då det i storgatehuset fanns butiker för urmakaren C. A. Bohman och för Björklund & Co., gården till Sveriges Riksbank. Byggnaderna revs och ett tre våningar högt bank- och bostadshus i vinkel längs gatorna och med hörntorn och frontespiser uppfördes i tegel med granit på bottenvåningens fasader, efter ritningar av arkitekt Martin Borgstedt. Det stod färdigt 1901.

År 1909 köpte Kungliga Telegrafstyrelsen fastigheten och tog vid mitten av följande årtionde hela huset i anspråk efter att banken flyttat. År 1945 flyttade Televerket ut och samma år gavs bygglov för omändring av bottenvåningen till kontor för folkbokföringen. Också på 1950-talet disponerade länsstyrelsen lokaler i byggnaden. Fastigheten överfördes så 1955 till statens byggnadsstyrelse.

År 1981, då fastigheten övergått i revisor Börje Olanderssons ägo, gavs bygglov för omändring av bottenvåningen till färghandel och sju år senare för inredande av Duvanders konditori i den östra delen därav; konditoriet har sedermera utvidgats. Under senare tid har också vindsvåningen omändrats till lägenhet. – År 1992 blev Anita Olandersson fastighetens ägare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.