Frimuraren - tomt 4

Denna tomt utgjordes förr av två olika tomter, vilka omkring 1780 kom att tillhöra det kronobränneri, som vid denna tid kommit att omfatta alla de tomter, som motsvarade det nuvarande kvarteret.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Denna statliga bränneriverksamhet avvecklades emellertid redan under andra hälften av 1780-talet.

År 1828 ägdes de två tomterna av handlanden Johan Henrik Dahl. Vid storgatan i öster låg då ett reveterat korsvirkeshus i två våningar, som angavs vara ca 60 år gammalt – i så fall uppfört omkring 1768 – men som sedan blivit närmast ombyggt. I bottenvåningen fanns boningsrum, en handelsbod och inkörsport och i den åt gården svalgångsförsedda ovanvåningen ett par rum samt magasin för handelsvaror. I söder på tomten låg ett tvåvåningshus i korsvirke av samma ålder som gatuhuset och liksom det betydligt reparerat. Här fanns främst packhus men även ett par boningsrum samt svalgång. Om bebyggelsen säges, att den är ”sedan år 1795 till största delen ombygd och reparerad”. – Ytterligare fyra längor fanns, två rena ekonomibyggnader och två såväl ekonomi- som bostadsbyggnader.

År 1860, då garvaren Gustaf Joseph de Verdier var ägare, omnämns att en kökstillbyggnad i korsvirke året innan uppförts vid gatuhusets gårdssida. Vidare uppges att det också fanns två tvåvånings halvlängor på tomten.

Gården fick 1874 ny ägare i apotekaren Axel Gauffin, som då sedan sex år tillbaka var ägare av grannfastigheterna i sydväst och söder. Han lät omgående utföra en del ny- och ombyggnadsarbeten. Storgatehuset byggdes om och reparerades 1874 och en ny norra länga uppfördes, ett tvåvånings halvhus i korsvirke med såväl bostads- som ekonomiutrymmen. Året därpå uppfördes en ny länga i söder, ritad av M. Holmgren, ett trevånings halvhus i tegel med välvd källare, ett större rum för ”artificiella vattenberedningar” (hörande till apoteksrörelsen) i bottenvåningen och främst magasin i de övre våningarna, samt en ny länga i väster, ett tvåvånings halvhus i korsvirke med främst ett större magasin i vardera våningsplanet och med en genomkörsel längst i söder till grannfastigheten i väster. Ett par år senare ersattes större, västra delen av den norra längan av ett nybygge, ett tre våningar högt halvhus i tegel. Här fanns stall och vagnbod i bottenvåningen och däröver bl.a. verkstad och magasinsrum.

År 1903 utfördes omfattande byggnadsarbeten. Storgatehuset ersattes av ett påkostat fyra våningar högt hus i huggen granit och tegel med två frontespiser och torn i söder. Gatufasaden hade ritats av arkitekten Henrik Sjöström och byggnaden i övrigt av byggmästaren Per Sunesson. F.ö. uppfördes en likartad, tre våningar hög byggnadsdel också på granntomten i söder. Ritningarna visar i bottenvåningen butiker med kontor och lager samt inkörsport och i de övre våningarna lägenheter. De norra och västra längorna reparerades samma år, däremot inte den södra, som nu anges inrymma vattenfabrik i bottenvåningen och också i de övre våningarna lokaler för apotekets behov.

Apotekaren Axel Gauffin dog 1916 och två år senare flyttades apoteksrörelsen bort från denna och de angränsande fastigheterna. År 1916 förändrades den norra längan till att innehålla verkstad och lager i bottenvåningen och lägenheter i de övre våningarna och 1923 omtalas i den södra längan bl.a. två rum för affärslokal och i den norra bl.a. en snickeriverkstad. Vid början av 1930-talet fanns i gårdslängorna syeri samt vulkaniserings-, skräddare-, snickare- och cykelreparationsverkstäder.

Efter apotekaren Axel Gauffins död hade de olika fastigheterna efterhand blivit uppdelade på allt fler och mindre lotter, vilka sedan samlades igen vid mitten av 1980-talet i familjen Agardh-Twetmans ägo. År 1990 stod Christina Agardh-Twetman och Jacob Agardh-Twetman som fastighetens ägare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.