Frimuraren - tomt 3

Denna tomt sträckte sig förr något längre mot söder, fram till omkring 1825, då Hesslegatan lades ut här.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Den utgjordes ännu under andra hälften av 1770-talet av två olika tomter, av vilka först den norra, sedan efter något år också den södra, hyste Kronobränneriet. På de båda tomterna fanns åtminstone omkring 1780 korsvirkesbyggnader vid gatan och längst i söder en öppen passage in till kvarterets inre, vilken kanske kan betraktas som ett förstadium till den nuvarande gatan. Under Kronobränneriet kom sedan hela det nuvarande kvarteret att höra; denna verksamhet förefaller sedan ha avvecklats under andra hälften av 1780-talet.

År 1795 stod handelsmannen Johan Albrecht Wulff som ägare av bl.a. det område, som nu är tomt nr 3, f.ö. kanske av hela det tidigare kronobränneriområdet. Den ifrågavarande tomten förefaller kunna ha varit obebyggd då, vilket den i alla händelser senare var till 1825, då kommerserådet Jöran Cronius lät uppföra ett tvåvånings bostadshus i tegel vid storgatan, vilket stod färdigt två år senare; gatan i söder tycks ha blivit utlagd nu. I söder längs denna gata uppfördes 1826-27 sammanbyggt med storgatehuset ett tre våningar högt hus i tegel åt gatan och korsvirke åt gården. I bottenvåningen inrymdes inkörsport, stall och andra ekonomiutrymmen, i de övre våningarna främst boningsrum. I norr på tomten uppfördes likaså 1826-27 ett halvhus i korsvirke, två våningar högt, med bl.a. kök och pigkammare i vardera våningen. En fjärde länga byggdes i öster under samma år. Den var ett tvåvånings halvhus i korsvirke, som innehöll bl.a. packhus. Ovanvåningen försågs med en ännu bevarad svalgång.

Till storgatehuset flyttade apotekaren Gustaf Reinhold Gauffin 1846 sitt apotek. Gården har sedan kallats Gauffinska gården. Han förefaller kunna ha blivit ägare av fastigheten vid denna tid liksom av en mindre grannfastighet i sydöst. Apoteket övertogs sedan av sonen Georg Gauffin 1857, då rörelsen blivit väsentligt utvidgad.

En annan son, apotekaren Axel Gauffin, övertog 1868 apoteket, som fick namnet Svanen, samtidigt som han blev ägare av fastigheten liksom av grannfastigheten i sydöst. Två år senare lät han brandförsäkra gården. Samtliga byggnader hade då blivit betydligt reparerade året innan. Storgatehuset var försett med åtta vindskupor. Den östra gårdslängan inrymde nu boningsrum och magasinsrum i bottenvåningen och handkamrar och vedbodar i ovanvåningen. I den norra längan fanns i vardera våningen boningsrum och kök.

År 1887 framgår, att det i huset vid gatan i söder i bottenvåningen mot gården hade byggts ett ångpannerum i tegel för den till apotekslaboratoriet knutna panna, som tidigare stått i en anslutande byggnad på granntomten i sydöst. Vidare hade inkörsporten flyttats från huset till den östra gårdslängan, d.v.s. med tillfart från grannfastigheten i nordöst, som vid denna tid också var i Axel Gauffins ägo.

Storgatehuset förändrades 1888-89 bl.a. på så sätt att vindsvåningen under brutet tak ersattes av en regelrätt tredje våning. För byggnadens nya utseende svarade byggmästaren Per Sunesson. Vid gårdssidan uppfördes ett trapptorn. I den norra längan inreddes 1888 vindsvåningen och de två övriga byggnaderna blev betydligt reparerade samma år.

– År 1891 omtalas en större apoteksförsäljningslokal samt två butiksrum i storgatehuset. Tio år senare uppges ett rum i den östra längan användas som apoteksstötkammare.

Apotekare Axel Gauffin dog 1916 och två år senare flyttades apoteket härifrån. Arvingarna lät sedan utföra ändringsarbeten 1923. Detta år omtalas i storgatehuset sju och i huset vid Hesslegatan fem rum för affärslokal. I den östra längan fanns ett sådant rum och också ett rum för verkstad. Vid början av 1930-talet hade antalet rum för affärsrörelse ökat i alla dessa tre byggnader. I den fjärde längan nämns nu två sådana rum, en bagerilokal (bakugn omtalades här redan 1909) och ett rum för karamellkokning.

År 1957 gavs bygglov för utvidgning av lokalerna för Möllers Bokhandel, som funnits i norra delen av storgatehuset sedan mitten av 1930-talet (och som sedan fanns kvar till 1980), och 1962 för utvidgning av hörnbutiken i söder till våningen däröver. År 1968 gavs lov för utvidgning av bokhandeln i form av en gårdsbyggnad i en våning och 1979 för omändring av bostadsutrymmen till kontor i storgatehusets tredje våning.

Efter apotekare Axel Gauffins död hade fastigheten, liksom de två grannfastigheterna som han också ägt, efterhand delats upp på allt fler och mindre olika lotter, vilka sedan samlades igen vid mitten av 1980-talet i familjen Agardh-Twetmans ägo. År 1990 stod Christina Agardh-Twetman och Jacob Agardh-Twetman som ägare.

Litt.: Andersson, Th. och Lindbom, G: Kristianstad. En bildkavalkad genom fyra sekler: Apotek med anor. Kristianstad 1984.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.