Frimuraren - tomt 2

Denna tomt utgör östra delen av frimurarnas byggnadskomplex och är belägen i kvarterets nordöstra del.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Här uppfördes på 1610-talet vid torget ett två våningar högt korsvirkeshus av ”lensmanden” Jens Sparre. Efter att sedan ha haft olika ägare, övertogs gården på 1730-talet av Kronan och användes som länsresidens till slutet av samma århundrade. – En ritning från 1770-talet visar en fyrlängad gård med bostadslängor åt torget och storgatan, den senare med inkörsport, samt ekonomilängor i övrigt.

Fr.o.m. andra hälften av 1770-talet hörde tomten under det Kronobränneri, som etablerades i kvarteret vid mitten av årtiondet och som efterhand kom att omfatta alla tomterna i det nuvarande kvarteret; det ägde bestånd till någon gång under andra hälften av årtiondet därpå. I vad mån tomtens byggnader användes för bränneriverksamheten, är oklart; de kan ha tjänat enbart som bostäder.

Frimurarelogen i Christianstad köpte så fastigheten 1797 av handelsmannen Wulff. Längs torget låg då det av Jens Sparre uppförda tvåvåningshuset och längs storgatan ett envåningshus. Det sistnämnda byggdes på med en våning under året medan torghuset revs och ersattes 1798-99 av en ny, två våningar hög byggnad. Ritningar från 1797 visar torgbyggnaden med en bred frontespis och storgatebyggnaden med inkörsport mitt på och en ingång i vardera änden. I det senare huset fanns i ovanvåningen en lång, hög sal med välvt tak. – Det var inte fråga om en enhetlig byggnad vid torget; dess östra del utgjordes i själva verket av den långa storgatebyggnadens norra gavelparti.

Vid början av år 1800 brandförsäkrades gården. Den norra längan angavs vara alldeles nybyggd i korsvirke under brutet tak och innehöll bostadsrum och andra rum och den östra längan angavs vara helt och hållet om- och nybyggd, likaså i korsvirke. Det nämns att salen i ovanvåningen var försedd med orkesterläktare och att det i övrigt också här fanns bostadsrum och andra rum. På några meters avstånd från norra längan låg inne på tomten västra längan, ett en våning högt halvhus i trä, innehållande stallutrymmen. I söder låg ett halvhus av samma beskaffenhet med stall och drängkammare.

År 1828 fanns utöver byggnaderna vid torget och gatan också en tvåvånings korsvirkesbyggnad i väster, som innehöll stall och vagnslider samt ”boningsrum”. Denna byggnad skall ha uppförts 1826 för frimurarelogens ökade lokalbehov med en kapitel- eller riddarsal i ovanvåningen. En ny byggnad i söder uppfördes 1838, ett tvåvånings halvhus i korsvirke med ekonomiutrymmen i bottenvåningen och rum däröver.

Vid slutet av år 1882 påbörjades uppförandet av en ny stor byggnad längs torget på de båda tomterna. Granntomten i väster hade förvärvats detta år och de äldre husen vid torget liksom de nordligaste delarna av de anslutande byggnaderna hade blivit rivna. Nybygget, ritat och uppfört av byggmästaren Svante Svensson i Karlshamn, kunde sedan invigas hösten 1884. I den nya påkostade trevåningsbyggnaden inrymdes restaurangrörelse i bottenvåningen, hotellrörelse och ordenslokaler i andra våningen och ordenslokaler i tredje våningen.

På tomten i övrigt låg de äldre byggnaderna kvar, i öster den nu väsentligt kortare gatubyggnaden med boningsrum, vilken reparerats och nyinretts 1884, i väster det något förkortade samt reparerade gårdshuset med rum och ekonomiutrymmen, vars ovanvåning var sammanbyggd med det nya huset och vars bottenvåning närmast detta innehöll genomkörsel samt i söder det likaså 1884 reparerade och nyinredda gårdshuset, inrymmande bl.a. boningsrum.

Den västra gårdslängan blev betydligt ombyggd 1893 och inrymde nu bl.a. en större konsertsal. På nordvästra delen av gårdsplanen hade vid mitten av 1880-talet uppförts en köksbyggnad i en våning.

Den östra längan, vid storgatan, ersattes med ett fyra våningar högt hus med vinkel i söder in på gården, som stod färdigt 1900. Här inrymdes lägenheter och rum, inkörsport och i källaren en elektrisk belysningscentral. Byggnaden hade ritats av Svante Svenssons Ritkontor i Karlshamn.

År 1913 utfördes större ändrings- och nybyggnadsarbeten, som berörde bl.a. torghuset, som nu fick sitt utsvängda entréparti. I bottenvåningen nämns utöver matsalar också musikcafé och biljard. Inne på gården, på såväl denna som på granntomten i väster, uppfördes en ny bred byggnad i tegel i två våningar med mansardvåning. I bottenvåningen inrymdes hotellkök och i östra delen av ovanvåningen en musiksal för hotellet.

Vid olika tillfällen under 1920-talet företogs omändringsarbeten i torghuset. Också storgatehuset undergick förändringar, vid slutet av 1920-talet. I den stora gårdsbyggnaden nämns nu en större festsal med läktare. Åren 1942-43 var loge- och hotellokalerna föremål för ombyggnad. För logernas behov inreddes rum på vinden.

Hotell- och restaurangrörelserna lades ned 1977 och samma år gavs bygglov för omändring till kontor i bl.a. storgatehuset; här inrymdes sedan Skogsvårdsstyrelsen. Sedan första hälften av 1980-talet har såväl hotell- som restaurangverksamhet åter bedrivits, den förra under namnet Stadshotell. År 1987 gavs bygglov för den nuvarande verandan vid östra delen av torghuset; för tidigare verandor hade givits bygglov 1902, 1943 och 1968.

År 1992 gavs bygglov för inredande av ytterligare logelokaler i torghusets vindsvåning och 1995 för inredande av studentbostäder i storgatehuset i öster.
Litt.: Skånska Provinsial Logen 1800-1950: Logens lokaler. Kristianstad 1950.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.