Fotangeln - tomt 2

Vid 1780-talets början utgjordes det område, som nu utgör tomten nr 2, av tre olika tomter, bebyggda med korsvirkeshus vid gatan i öster och med trähus som gårdshus.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fotangeln

Den nuvarande bebyggelsen uppges ha tillkommit omkring 1848 efter den omfattande eldsvåda, som 1847 härjade i stadens sydvästra del, och förefaller kunna vara uppförd av sämskmakaren och garvaren Jöns Enoch Areschoug. Den utgörs av en huvudbyggnad längs Östra Storgatan, en byggnad längs Tivoligatan och två vinkelbyggda gårdslängor, alla uppförda i två våningar och i tegel när det gäller gatuhusen, tegel och korsvirke när det gäller de båda gårdsbyggnaderna (halvhus). Längre fram var bokhandlaren och boktryckaren Herman Lang ägare. Omkring 1890 fanns lägenheter och en butik resp. lägenheter, två butiker och inkörsport i de båda gatuhusen och lägenheter i gårdsbyggnaderna. Alla byggnaderna hade blivit betydligt reparerade 1888.

År 1904 gavs bygglov för omändring till butik längst i väster vid gatan i norr, 1905 för inrättande av bageri i den södra gårdslängan och 1906 för skyltfönster i söder vid storgatan. Vid denna tid fanns verkstad i den västra gårdslängan.

Fastigheten inköptes 1918 av Hilda Landin. Vid gatan i norr inreddes cykelaffär och i gårdsbyggnaden cykelreparationsverkstad. På 1920-talet företogs omändringsarbeten och omkring 1930 anges verkstaden vara avsedd för såväl cyklar som motorfordon. Några år senare uppges gatuhusen inrymma flera rum för affärsrörelse och för charkuteriverkstad. I ovanvåningen vid hörnet mot nordöst fanns vid denna tid café. – Vid slutet av 1950-talet gavs lov att inreda en av butikerna vid gatan i norr för försäljning av varm korv och konfektyr.

Fastigheten var sedan i familjen Landins ägo till 1983, då den köptes av ett flertal personer Dahlqvist. Året därpå gavs bygglov för olika ombyggnadsarbeten, bland annat ej realiserat inredande av vindsplanet för kontorsändamål. Fastigheten övergick sedan 1997 till Dahlqvists Fastighetsförv. i Kristianstad.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.