Allön - tomt 1

Denna den nordligaste tomten i kvarteret, med ett läge invid Stora Torgs sydvästra hörn, ägdes vid mitten av 1850-talet av vice häradshövdingen Olof J. Torslow. Hans gård bestod då av ett halvdussin olika byggnader.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Längs storgatan och sedermera Nya Boulevarden låg ett vinkelhus i två våningar, uppfört i tegel omkring 1854 och inrymmande lägenheter. Väster därom låg ett hörnhus i två våningar, uppfört i tegel åt de båda gatorna och i korsvirke åt gården omkring 1831, innehållande lägenheter. Söder om detta hus låg längs smalgatan ett två våningar högt korsvirkeshus, likaså uppfört omkring 1831 och inrymmande lägenheter. I söder låg inne på gården ett två våningar högt halvhus i korsvirke, uppfört 1826. Mellan detta hus och smalgatehuset låg ett uthus, ett två våningar högt halvhus. Ett avträdeshus i trä fanns också.

På 1860–talet köptes så fastigheten av bankdirektören m.m., friherre Bror Salomon von Otter, som 1875 lät utföra betydande reparationer på det stora boningshuset. Smalgatehuset, som var rappat, anges nu inrymma lägenheter och inkörsport. År 1885 inreddes i det stora boningshuset två större butiker. ”En större balkong åt Kanalgatan” omnämns, byggd enligt godkänd ritning 1888; denna inbyggda balkong torde ha varit ensam i sitt slag i staden.

År 1908 blev konditorn Joh. P. Andersson ägare av fastigheten. Fem år senare företogs omändringsarbeten i det stora huset; här omnämns nu fyra rum för affärslokal. Från 1890-talet fanns här J. P. Anderssons Conditori, stadens ledande konditori under lång tid. I de båda gårdshusen omnämns bagerilokaler.

Efter konditor Anderssons död ägdes fastigheten av först änkan och sedan dennas sterbhus fram till 1941, då den tillföll sonen, arkitekt Stig Annerfelt, vilken året därpå lät inreda kontor i byggnaderna längs boulevarden. Han sålde sedan 1951 till HSB i Kristianstad. – Sedermera inrymdes vid storgatan försäkringsbolaget Hansa.

År 1963 fick HSB byggnadslov för nybyggnad av ett kontors- och bostadshus på hela tomten. Efter att det äldre byggnadsbeståndet rivits samma år, uppfördes efter ritningar uppgjorda av HSB:s Riksförbund, Arkitektkontoret, Stockholm, en utåt boulevarden fem våningar hög och inåt tomten allt lägre byggnad med butiker för bl.a. Kapp-Ahl i bottenvåningen, kontor för Folksam och HSB i andra våningen och lägenheter i de övre våningarna. – År 1998 köptes fastigheten av AB Vasakronan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.