Allön - tomt 9

Hovrättsfiskalen Per Johan Hertzman ägde 1832 denna fastighet. Vid Storgatan fanns ett tvåvåningshus i rappat korsvirke, uppfört omkring 1780.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Det hade reparerats 1828 och var ett boningshus. I söder fanns ett två våningar högt halvhus i korsvirke, uppfört omkring 1829 och också detta ett boningshus. I norr fanns en halvlänga i en våning i korsvirke, som bestod av tre olika delar med varierande bredder, uppförd omkring 1830. Här inrymdes bl.a brygghus och vedbodar. Väster härom fanns ytterligare en envåningsbyggnad, nående fram till bakgatan. Den var uppförd i korsvirke omkring 1816 och innehöll inkörsport, vagnsportar och foderloft. Längs bakgatan i övrigt låg en träbyggnad, dock med korsvirkesvägg mot gatan, som troligen var i en våning. Stall, fähus och andra uthusutrymmen fanns här.

År 1859 tecknade sonen, hovrättsauskultanten Carl Hertzman ny brandförsäkring på gården. Storgatehuset hade reparerats 1855 och den södra längan 1851, då den också byggts till i väster. År 1851 hade också den norra längan reparerats och byggts till i väster och den västra, vid bakgatan, reparerats och byggts till i norr, efter att det tidigare nordvästra huset rivits.

Tre år senare, 1862, då snickaremästaren Jöns Thulin var ägare, blev den södra längan reparerad, den norra dels reparerad, dels nybyggd och den västra dels reparerad, dels ombyggd. Utöver inkörsport och stall fanns här nu också en lägenhet.

Näste ägare blev färgaren Carl Knut Schenholm, som kom hit 1866. Han lät året därpå reparera storgatehuset och den norra längan. Huset vid smalgatan nybyggdes till större delen 1866 i två våningar och inrymde nu färgeri med ångmaskin och därtill inkörsport i bottenvåningen, ullspinneri och ett par kamrar i ovanvåningen och torkstuga för färggods på vinden. Vid gårdssidans norra del fanns en mindre tillbyggnad i en våning för kolbod och avträden. År 1872 reparerades den norra längan och byggdes på med en andra våning. I bottenvåningen fanns nu boningsrum och en presskammare, i ovanvåningen ett rum för boktryckeri och ett för spinneri. Sex år senare anmälde fabrikör Schenholm eldfarlig inrättning i de västra och norra längorna: ”Färgeri, Ullspinneri och Vefveri, hvilka inrättningar drifvas med Ånga.” Fabrikören dog 1888 men verksamheten fortsatte uppenbarligen ännu ett antal år; smalgatehuset benämns 1898 ”Schenholms Färgeri”.

Änkan Schenholm sålde 1904 fastigheten till handlanden Anders Luttrup, som lät reparera alla fyra längorna året därpå. I storgatehuset fanns två butiker, i den norra längan lägenheter, i den södra en butik, laboratorium och lagerrum och i den västra lagerrum. År 1906 gavs bygglov för inredande av butik norr om inkörsporten i smalgatehuset och 1913 för inredande av butik  söder därom i stället. Båda gångerna inreddes boningsrum i ovanvåningen.

Vid mitten av 1920-talet, när gården ägdes av köpmannen Karl O. Möller, utvidgades affärslokalerna.

På 1940-talet fanns i storgatehuset Nils Nessims affär för bl.a. möbler och mattor och på 1950-talet efterföljaren Jönssons mattor. Arvingar efter Karl O. Möller sålde 1978 fastigheten till Kristianstads Elektrotekniska Aktiebolag, sedermera Lindsténs Fastighetsförvaltning AB.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.