Allön - tomt 4

År 1879 köpte snickaremästaren M. S. Björklund denna fastighet. Tre år senare fanns följande byggnader: en länga vid vardera gatan, en i söder och två i norr, den ena av de sistnämnda indragen något på tomten och försedd med en tillbyggnad på norra sidan.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Endast den södra längan, ett långt halvhus i två våningar och i tegel, är beskriven. Den var nybyggd 1881 och inrymde lägenheter, också på vinden. Andra källor ger vid handen, att storgatehuset, ett tvåvånings bostadshus i putsat korsvirke, kan ha uppförts på 1770-talet och att smalgatehuset, en envåningsbyggnad i korsvirke med bl.a. inkörsport och stall, uppförts vid mitten av 1830-talet. De norra byggnadernas ålder är däremot obekant.

Byggnaderna vid storgatan och i norr på tomten revs och ersattes 1893 av nybyggnader. Ägare var nu sedan året innan målaremästaren Ernst Möller och det är möjligt att det var han, som stod för ritningarna. Vid storgatan uppfördes, med vinkel i norr, ett fyravåningshus i tegel, ”såväl in som utvändigt särdeles dyrbart inrättat”. Här inrymdes banklokaler, butiker och lägenheter. En del av den södra längans vindsvåning byggdes samma år om till fotografiateljé, utskjutande omkring en meter i förhållande till våningarna under; Moritz Bresky var den förste fotografen här. Smalgatehuset uppges nu vara uppfört omkring 1808 och reparerat 1893. Det innehöll inkörsport, brygghus och en lägenhet.

Efter ett par olika ägare övergick fastigheten 1912 till grosshandlaren i järnvaror Knut Svensson. Året därpå gavs bygglov för ändringsarbeten i den norra längan. Ritningarna visar här tryckeri och sätteri med förbindelse till butiken i storgatehuset; Emil Hjortsbergs pappershandel flyttade hit 1900 och finns här ännu idag med bevarad ursprunglig inredning. År 1914 gavs bygglov för ombyggnad i smalgatehuset av butik till boningsrum och av tvättstuga till butik och kylrum m.m., norr resp. söder om inkörsporten.

År 1932 erhölls bygglov för omändring av konditori- och serveringslokal i storgatehusets södra del och anslutande del av södra längan. Denna konditoriverksamhet anses vara stadens äldsta, ännu igång varande, i sen tid med namnet Amarant.

Omkring 1950 nämns i smalgatehuset tre rum för affärsrörelse och ett rum för tillverkning av konditorivaror. Under 1950- talet fanns i storgatehuset Fylgia försäkringsbolag.
Efter att ha ägts av grosshandlare Knut Svenssons arvingar, övergick fastigheten 1973 i direktör Lennart Dahlqvists ägo och sedan 1982 i hans arvingars ägo. År 1997 blev AB Grundstenen ägare. – Liksom för grannhuset i norr, framlades 1990 planer på rivning av smalgatehuset och uppförande av ett flervåningshus. Detta kom ej till stånd och envåningshuset, ett av få bevarade i innerstaden, låg kvar ännu 2002.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.