Allön - tomt 3

Denna fastighet, ”Erlandssonska gården”, var 1872 bebyggd med fyra olika hus. Vid Storgatan fanns ett två våningar högt korsvirkeshus, med ett halvhus i vinkel i söder in på tomten.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Det var obekant gammalt men hade reparerats 1861 och 1870. Här fanns lägenheter. Vid smalgatan låg likaså ett tvåvåningshus i korsvirke, utan åldersuppgift. Det inrymde lägenheter och inkörsport. Längs norra tomtgränsen fanns ett två våningar högt halvhus i korsvirke, uppfört omkring 1842 och betydligt reparerat 1860 och följande år. Det inrymde färgerilokaler i bottenvåningen och däröver torkrum; under de senaste decennierna hade gården ägts av färgare. I söder på tomten fanns en gammal träbyggnad, som användes som stall och vedbod. – Senare har smalgatehuset bedömts vara uppfört på 1790-talet.

Omkring 1873 blev guldsmeden Bernt Erlandsson ägare. Han lät detta år dels reparera storgatehuset, vilket nu medelst en kökstillbyggnad förbands med den norra längan, dels uppföra ett nytt hus i söder på platsen för den gamla stallbyggnaden. Denna byggnad, som var ritad av P. Olsson, var ett två våningar högt halvhus i tegel. Här fanns boningsrum och vissa uthusutrymmen; två av rummen kan ha använts som verkstad. År 1883 blev den norra längan till större delen ombyggd till lägenheter. Under första hälften av 1890-talet omändrades skyltfönstren vid storgatan.

Guldsmeden Berndt Erlandsson, son till ovannämnde guldsmed, köpte fastigheten 1897. De båda gatuhusen och den södra längan, i vilken fanns en större verkstad, reparerades.

År 1914 övergick fastigheten till Aktiebolaget Erlandsson. Vid denna tid nämns inte längre någon verkstad i gården.

Ett till hälften underjordiskt personbilsgarage tillkom efter bygglov 1923. År 1930 anges att det fanns en skomakareverkstad i den södra längan.

I norra delen av storgatehuset inreddes 1940 Restaurang Christian i tysk ölstugestil, med tillämpning av självservering.

Aktiebolaget Erlandsson ägde fastigheten till 1963. Tio år senare köptes den av den nuvarande ägaren, köpmannen Carl-Erik Sandelin. – Smalgatehuset har nyligen undergått en omfattande restaurering.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.