Allön - tomt 2

Omkring 1830 ägdes denna fastighet av bagareänkan Botilla Lundgren. Här fanns då fem olika byggnader. Vid Storgatan låg ett tvåvåningshus i vitmenat korsvirke. Det var då obekant gammalt men hade reparerats betydligt ett tjugotal år tidigare.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Det inrymde boningsrum. Vid smalgatan låg ett envåningshus i korsvirke, som var uppfört omkring 1815 och som inrymde ett par lägenheter (och rimligen också inkörsport). I söder på tomten låg anslutande till smalgatehuset en tvåvåningsbyggnad i korsvirke, uppförd omkring 1816. I denna fanns bakstuga, stall, foderhus och spannmålsloft. Mellan denna byggnad och storgatehuset låg ett litet tvåvåningshus i korsvirke av obekant ålder, betydligt reparerat 1811. Här fanns kök och spiskammare med spannmålsloft ovanpå. Ett femte hus, en träbyggnad, var belägen längs norra tomtgränsen.

År 1852 var gården i snickaremästaren G. F. Jönssons ägo. Storgatehuset hade då reparerats året innan. Den norra längan nämns inte längre. Några år senare förefaller traktören Anders Sjörén ha blivit ägare och snart därefter hans änka Pernilla Sjörén. Under hennes tid, 1858, byggdes den större södra längan om och blev nästan helt tagen i anspråk för lägenheter. Efter änkan övergick gården till barnen, av vilka fröken Cecilia Sjörén kom att stå som ensam ägare 1892. Längs norra tomtgränsen låg då en korsvirkesbyggnad i två våningar, som inrymde lägenheter och uthusutrymmen; åldersuppgift saknas.

Fröken Sjöréns arvingar övertog fastigheten och året därpå uppges, att storgatehuset var uppfört omkring 1817; det kan dock vara de betydande reparationsarbetena vid denna tid, som åsyftats.

År 1934 lät ingenjören Alfred G. Nilsson, som blivit ägare två år tidigare, uppföra helt ny bebyggelse på tomten, efter ritningar av arkitekt Otto Ohlsson. Det var fråga om ett fyravåningshus i putsad tegel vid vardera gatan, förbundna av en gårdsbyggnad i en våning i norr på tomten. I storgatehuset inrymdes butiker, bl.a. färghandel,  kontorslokaler och bostadslägenheter; i andra våningen fanns tandläkarpraktik. I smalgatehuset fanns affärslokaler och lägenheter och mellandelen var avsedd för kontor och lager. Ombyggnadsarbeten utfördes 1982 och 1995; sistnämnda år tillkom takkupor på båda gatuhusen. – År 1994 blev Claes Areskoug ägare och 2001 Areskougs Fastighetsförvaltning AB.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.