Allön - tomt 16

Norra delen, tidigare nr 5. Denna norra tomt ägdes 1850 av bokbindaremästaren Axel Ahlstedt. Vid storgatan låg ett två våningar högt bostadshus i korsvirke, som var uppfört omkring 1796.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Härintill låg i norr ett korsvirkeshus, tydligen ett envånings halvhus, som likaså var uppfört omkring 1796 Hur det var inrett framgår inte. Vid smalgatan låg ett innevarande år uppfört tvåvåningshus i såväl tegel, bl.a. mot gatan, som korsvirke. Här fanns inkörsport, verkstad och en lägenhet.

År 1875 ägde änkan, Eva Ahlstedt, gården. Smalgatehuset hade reparerats 1870 och inrymde nu två lägenheter. Omkring 1881 ersattes sedan gårdslängan i norr av en ny i tegel i två våningar, inrymmande lägenheter. Ytterligare ett gårdshus i norr fanns vid denna tid.

Bokbindaren C. A. Ahlstedt köpte fastigheten 1882 och sålde den 1895 till handlanden Hjalmar Sommelius. Hans änka lät 1917 utföra en del förändringsarbeten i storgatehuset.

Fröken Hedvig Strengberg köpte så fastigheten 1929 och sålde den 1939 till arkitekten Otto Ohlsson m.fl. Detta år lades tomten samman med granntomten i söder till en tomt; de hade då under 40 års tid haft samma ägare. Byggnaderna på de båda tomterna revs och 1940 uppfördes efter ritningar av arkitekterna Otto Ohlsson och Robert Larsson helt ny bebyggelse på den nya tomten. Vid storgatan uppfördes ett fyravåningshus och vid smalgatan ett trevåningshus, i putsat tegel, storgatehuset dock med bottenvåningens gatufasad klädd med stenskivor. Gården emellan byggdes över. I storgatehusets bottenvåning och i källarplanet över hela tomten inrymdes biografen Saga, med – enligt byggnadsritningarna – konditori i två plan mot storgatan norr om biograf- och husentréerna. I gatuhusen i övrigt inrymdes kontor och lägenheter. År 1964 förvärvades så fastigheten av direktör Lennart Dahlqvist, efter vilken sedan arvingar tog över. År 1997 blev Dahlqvists Fastighetsförvaltning i Kristianstad ägare. – I de planerade konditorilokalerna inrymdes åtminstone redan 1943 utställnings- och försäljningslokaler för Ateljé Lyktan i Åhus och längre fram i tiden, på 1970-talet, Cardinnebutiken.

Södra delen, tidigare nr 6. Denna fastighet ägdes 1828 av hovsekreteraren Fredrik Folqvart Cedergreen, som då också ägde grannfastigheten söder därom. Vid storgatan låg ett bostadshus, två våningar högt och uppfört i korsvirke. Dess ålder var vid denna tid inte känd. Vid smalgatan låg ett skiftesverkshus, troligen en våning högt, som innehöll inkörsport och boningsrum, och på tomten i övrigt en halvlänga i skiftesverk med förvaringsrum och uthus.

Omkring tio år senare, då bagaremästaren Löwegren ägde gården, beskrivs tre byggnader närmare. Vid smalgatan låg ett två våningar högt boningshus i dels korsvirke, dels trä. Inne på tomten, kanske mest troligt längs norra tomtgränsen, låg två hus. Det ena var en tvåvånings träbyggnad, troligen ett halvhus, som innehöll stall, vedbodar m.m. Det andra var ett envånings halvhus, ett brädbeklätt skiftesverkshus, som var inrett till bageri m.m. Åldersuppgifter saknas också nu och storgatehuset är inte medtaget.

Omkring 1850 ägdes gården av bagaremästaren Lars Bong och från omkring 1855 av bagaremästaren Svante Leonard Håkansson. År 1899 blev handlanden Hjalmar Sommelius ägare, varefter denna tomt och granntomten i norr hört under samma ägare. De båda tomterna lades sedermera samman till en tomt 1939. – Betr. senare ägare och nybyggnation 1940, se under Norra delen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.