Allön - tomt 15

Norra delen. Tidigare nr 10. Redan någon gång på 1600-talet delades heltomten här i två halvtomter och det var sedan först i helt sen tid, som en heltomt genom sammanläggning bildades igen.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

År 1872 ägde fältskären Henrik Struve denna norra tomt. Vid storgatan låg då ett boningshus i två våningar, byggt i korsvirke. Dess ålder var inte känd. Härintill låg i norr på tomten ett två våningar högt halvhus i korsvirke, uppfört omkring 1848 och innehållande boningsrum och ett packhus. Vid smalgatan låg ett likaså i två våningar och i korsvirke uppfört boningshus med inkörsport, som var uppfört omkring 1860; ännu 1850 hade här legat ett envåningshus. Vid södra delen av smalgatehusets gårdssida låg ett litet halvhus i två våningar, byggt i korsvirke omkring 1860 och inrett till avträden och vedbodar. Denna lilla byggnad tyck sedan ha blivit ersatt av en ny omkring 1875.

Fältskären Struve sålde 1905 fastigheten till kollegan och svärsonen Janne Thorsén, som de två följande åren lät reparera de olika byggnaderna. Han fick bygglov för att förstora de tre normalstora fönstren i storgatehusets bottenvåning till tre skyltfönster. Här inrymdes fältskärens rakstuga. Det framgår f.ö. av en ritning, att ovanvåningen var något utkragad i förhållande till bottenvåningen.

År 1945 köptes fastigheten av Aktiebolaget Turitz & Co, som sedan sålde den 1958 till Kristianstads stad. Kanske var det nu som smalgatehuset revs; året därpå fanns det i varje fall inte kvar längre. År 1961 revs storgatehuset och gårdslängan och samma år gavs bygglov för uppförande av en kontorsbarack vid storgatan. Här inrymdes sedan först kontor för Linjebuss, sedan LB Resebyrå.

Kristianstads Elektrotekniska Aktiebolag, sedermera Lindsténs Fastighetsförvaltning AB, köpte fastigheten 1981 och fick året därpå bygglov för om- och tillbyggnad, avseende såväl denna fastighet som grannfastigheten i söder, vilka sedan 1983 lades samman. För ritningarna svarade arkitekt SAR Per-Ola Persson, Åhus Arkitektkontor. Kontorsbaracken revs liksom några byggnader på den andra tomten. Ett nytt tvåvåningshus med inredd vind uppfördes vid storgatan på den norra tomten liksom ett nytt hus vid smalgatan, här på båda tomterna och likaså i två våningar med inredd vind. Vidare bebyggdes mittpartiet av den nyskapade tomten, i två våningar med inredd vind liksom också den södra tomtdelens gård, här i två våningar med terrass ovanpå. I gatuhusen inrymdes butiker och bostäder, i gårdsbebyggelsen butiker och kontor. På den norra tomtdelen åstadkoms en passage genom kvarteret.

Södra delen, tidigare nr 11. Denna tomt och gård ägdes 1828 av överstelöjtnanten Fredrik Rosentwist. Här fanns vid storgatan ett tvåvånings boningshus i fogstruket tegel, uppfört omkring 1811 och betydligt reparerat 1827. Vid smalgatan låg ett kalkrappat korsvirkeshus i två våningar, uppfört tydligen 1826. Här fanns lägenheter, selkammare och inkörsport samt tydligen också stall. Inne på gården låg ett hus i skiftesverk och korsvirke.

Guldsmeden Sven Svensson stod sedan som ägare 1850. Storgatehuset hade då reparerats två år tidigare liksom smalgatehuset. I norr låg ett två våningar högt halvhus, åtminstone delvis i korsvirke, som uppförts omkring 1837. Här fanns ett par lägenheter samt ekonomiutrymmen.

Den 3 september 1850 drabbades gården av eldsvåda, varvid storgatehuset nästan helt och hållet brann ned och smalgatehusets tak skadades. Gårdsbyggnadens ovanvåning brann ned fullkomligt och bottenvåningen blev så pass skadad, att den till största delen måste nedrivas. År 1852 tecknade guldsmeden en ny brandförsäkring. Storgatehuset hade från foten blivit uppbyggt igen 1851, i tegel och i två våningars höjd. Smalgatehuset hade reparerats samma år och gårdslängan hade i korsvirke i två våningars höjd blivit till största delen ombyggd, också 1851. Här fanns nu lägenheter. – År 1863 reparerades storgatehuset, varvid vindsvåningen förefaller kunna ha blivit inredd till en lägenhet.

Skomakaren Mårten Christoffersson blev ny ägare 1886 och här växte sonen, sedermera författaren och litteraturprofessorn Fredrik Böök upp. Den nyblivne ägaren lät samma år utföra betydande reparationer i alla tre husen. I smalgatehuset fanns nu en verkstad liksom i gårdslängan. Fastigheten fick år 1900 ny ägare i handlanden Johannes Andersson, vars arvingar sedan var ägare ända till 1978. Bygglov gavs 1937, då Ebba Andersson var ägare, för omändring vad gällde storgatehusets butik och skyltfönster; året därpå omnämns lagerrum för skinn och pälsvaror i källaren och vid mitten av 1940-talet fanns Wadells Päls i huset. – I äldre tid fanns här Nya Wäfnadshandeln.

Kristianstads Elektrotekniska Aktiebolag, sedermera Lindsténs Fastighetsförvaltning AB, köpte fastigheten 1978 och sedan också grannfastigheten i norr tre år senare; de lades samman till en fastighet 1983. Året innan erhölls bygglov för om- och tillbyggnad, avseende hela den nya fastigheten. Smalgatehuset och gårdslängan revs. – Betr. nybyggnationen, se ovan under Norra delen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.