Allön - tomt 14

Denna tomt är kvarterets sydligaste och omges på tre sidor av gator.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Vid mitten av 1790-talet låg här en av handelsmannen Andreas Hansson ägd gård, som vid storgatan och östra delen av tvärgatan var bebyggd med envåningshus, inrymmande bl.a. en salubod, och vid västra delen av tvärgatan och vid smalgatan med tvåvåningshus, alla i skiftesverk och alla utan uppgift om ålder. Det får väl anses anmärkningsvärt, att det så sent fanns envåningsbebyggelse i trä invid stadens huvudgata.

År 1828, då den bekante grosshandlaren, kommerserådet och riksdagsmannen Jöran Cronius, ansedd som stadens rikaste man, ägde gården, var hela byggnadsbeståndet utbytt. Vid storgatan fanns ett tvåvånings boningshus, med en köpmansbod, i korsvirke och längs tvärgatan i söder likaså ett tvåvåningshus i korsvirke, vilket inrymde lägenheter men också några ekonomiutrymmen och inkörsport. Längs smalgatan och med gavel mot tvärgatan fanns ett tre våningar högt tegelhus, som i bottenvåningen innehöll packhus och stall och i de övre våningarna packhus och foderloft. I norr inne på gården fanns ett två våningar högt halvhus i korsvirke, försett med svalgång. Här fanns saltmagasin, hackelserum, drängkammare m.m. Inga åldersuppgifter finns för de olika husen men de kan tänkas ha blivit uppförda efter att nämnde grosshandlare förvärvat fastigheten 1810.

Efter Jöran Cronius tid var gården fortsatt en handelsgård i olika ägares hand.

År 1900 blev handlanden Thure Persson ny ägare och samma år lät han tydligen först utföra reparationer på alla byggnaderna. I norr fanns nu två tvåvåningsbyggnader, en ekonomibyggnad och ett boningshus. Senare samma år fick han bygglov för mera omfattande förändringar. Storgatehusets skyltfönster förstorades och sänktes och taket mot gatan försågs med kupor. Hela den södra längan försågs med skyltfönster i bottenvåningen varvid inkörsporten flyttades. En mansardvåning inreddes här. Den västra byggnaden, magasinshuset, byggdes om till butiker och lägenheter och inkörsporten flyttades hit. Under år 1901 utfördes arbetena men planerna hade då ändrats i vissa delar. Storgatehuset försågs med mansardvåning och dess södra del förlorade sin gavelkaraktär i och med att södra längans mansardvåning fördes ända fram till hushörnet. Skyltfönstren i de båda byggnaderna förstorades ytterligare. I vardera fanns två butiker. Gårdshusen reparerades också 1901. En del av innergården grävdes ut till källare.

Efter några olika ägare blev direktören Edvard Berner ny ägare 1910 och vid mitten av 1930-talet omnämns kafélokal i hörnhuset vid smalgatan. År 1948 köpte Kristianstads stad fastigheten av änkan. På 1950-talet fanns Borås-magasinet vid hörnet mot Lilla Torg; vid seklets början hade här funnits Rombergs Jernhandel. – År 1953 gavs rivningslov för västra delen av bebyggelsen inne på gården.

Vid början av 1970-talet inrymdes vid torghörnet klädesfirman Junior Center. År 1981 köptes fastigheten av köpmannen Lars Ekberg och samma år gavs bygglov för utbyggnad i ett plan in på gården av affärslokalen. Följande år gavs bygglov efter en brand, som skadat vindsvåningen och längre fram på 1980-talet var det aktuellt igen med överbyggnader inne på gården.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.