Allön - tomt 12

Vid 1800-talets början låg här handelsmannen Claës Claessons fyrlängade gård med byggnader av en vånings höjd.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Vid storgatan fanns ett boningshus med två lägenheter, uppfört i korsvirke 1801, och vid bakgatan en länga i korsvirke åt gatan och skiftesverk åt gården, uppförd 1800 och inrymmande inkörsport, stall, vagnsskjul och magasin. Vid norra tomtgränsen fanns i väster ett halvhus i korsvirke, uppfört 1802, som innehöll bl.a. svinhus och magasin samt i söder ett korsvirkeshus, uppfört 1802, som var inrett till tjänstehjonsrum, drängkammare, brygghus m.m.

År 1829 bestod gården av samma envåningslängor i väster, norr och söder medan däremot storgatehuset nu var i två våningars höjd. Eftersom bredden var oförändrad och byggnadstekniken den samma, är det tänkbart att 1801 års envåningsbyggnad blivit påbyggd med en andra våning. Ett två våningar högt halvhus i trä med vedbodar hade tillkommit vid norra längans östra gavel. – År 1838 var byggnadsbeståndet det samma, med tillägg av ett litet hönshus.

Först 1890 föreligger en ny brandförsäkringsbeskrivning av gården, som nu ägdes av handlanden Carl Fredrik Larcén; han hade fyra år tidigare köpt den av bagaren Carl August Bong. Gårdens fyra längor anges vara obekant gamla och betydligt reparerade 1887. Storgatehuset är det samma som tidigare medan smalgatehuset, visserligen med oförändrad bredd men i mer än en vånings höjd, kan ha varit en efterföljare till det gamla huset. De båda gårdsbyggnaderna i två våningar var uppenbarligen nybyggda sedan 1838. Bygglov hade givits 1887 för förändringar dels i storgatehuset vad gällde skyltfönstren i de två butikerna här, dels i smalgatehuset, som nu omvandlades från ett trevåningshus till ett tvåvåningshus, inrymmande inkörsport och lägenheter. I den norra längan, ett halvhus, fanns boningsrum, butik och magasin och i den södra, likaså ett halvhus, fanns en lägenhet, stall, magasin m.m. samt ett maskinrum för gasmotor och dynamomaskin för elektrisk belysning.

Efter grosshandlaren Larcén, som hade speceri- och diverseaffär i storgatehuset, blev vice konsuln P. J. Borg ny ägare 1925 och efter honom Fastighetsaktiebolaget Filia 1928. Skånska Brandförsäkringsinrättningen köpte sedan fastigheten 1934 och fick samma år bygglov för ombyggnad till expeditions- och kontorslokaler. Ny ägare blev 1944 Aktiebolaget Fulvia, under vars tid smalgatehuset revs kring årsskiftet 1964/65, och 1978 Försäkringsbolaget Skånska Brand-Hermes. År 1984 köptes fastigheten av Förvaltnings Aktiebolaget Sappören och 1988 gavs bygglov för inredande av de tre längornas vindsvåningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.