Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Åhus 558:12 (Köpmannagatan)

I sydväst fanns före Köpmannagatans framdragande inom det dåtida kvarteret en tomt, som omfattade dels det område, som i dag upptas av nämnda gata, dels det område, som i dag utgör tomt nr 9.
Ort: Åhus
Område: Centrala
Kvarter: Åhus 558:12 (Köpmannagatan)

Åhus 558:91

Denna lilla fastighet utgörs av platsen för ruinen av det kapell, som tillhörde det 1524 grundade S:ta Annas hospital, avsett att härbärgera gamla, sjuka och resande.
Ort: Åhus
Område: Centrala
Kvarter: Åhus 558:91

Ålen - inledning

Kvarteret är beläget i söder invid Helge å och utgjorde i äldre tid det västligaste packhus- eller magasinskvarteret vid den då här belägna hamnen.
Ort: Åhus
Område: Centrala
Kvarter: Ålen

Ålen - tomt 3

En 1840-talskarta visar här dels fyra sammanbyggda packhuslängor, dels väster därom två parallella byggnader, av vilka en längs gatan i norr. Dessa två är inte markerade som packhus och gatubyggnaden kan tänkas ha varit ett boningshus.
Ort: Åhus
Område: Centrala
Kvarter: Ålen

Västerport - Åhus 558:63

På en karta från 1770 är denna tomt, som då sträckte sig längre mot söder, benämnd "Wallagropen"; den gamla stadens vallgrav i väster hade varit belägen här.
Ort: Åhus
Område: Söder
Kvarter: Västerport

Del av Åhus 558:6

Denna tomt vid kvarterets sydöstra hörn ägdes under andra hälften av 1800-talet av pråmkarlen Sven Nilsson.
Ort: Åhus
Område: Söder
Kvarter: Åhus 558:6

Blekan - inledning

Detta kvarter ingår i samhällets äldre, under de senaste århundradena tillkomna ytterområde i väster.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Blekan

Blekan - tomt 10

Tomten och ett på karta omkring 1840 utritat hus hörde förr under den intill belägna bondgården Åhus nr 42.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Blekan

Blekan - tomt 15

Denna under 2002 bildade tomt, som tidigare hörde samman med granntomten i söder, är bebyggd med en mindre uthusbyggnad.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Blekan

Blekan - tomt 5

Denna tomt ingick förr i mark, som hörde till den strax nordost därom belägna bondgården Åhus nr 55.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Blekan

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.