Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Granaten - tomt 3

Denna del utgjordes vid början av 1780-talet av två olika tomter (och en mindre del av ytterligare en tomt norr därom) i öster och av vallgata och vall i väster.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Granaten

Heliga Trefaldighetskyrkan - Kristianstad 4:18

Fastigheten är belägen inom nordvästra delen av den ursprungliga fästningsstaden, på en plats, som på grund av gynnsamma markförhållanden redan vid stadens anläggande togs ut för uppförande av en kyrka.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Heliga Trefaldighetskyrkan

Hellig Geist - inledning

Detta kvarter drabbades visserligen inte av den omfattande brand, som 1847 härjade stadens sydligaste del.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Hellig Geist

Hellig Geist - tomt 1

Här låg fram till 1900-talets början en trelängad gård, som ägdes av garvaren P. S. Rydbeck.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Hellig Geist

Hellig Geist - tomt 2

På en större tomt, som den nuvarande utgör den sydöstra delen av, låg omkring 1875, då den ägdes inom garvarefamiljen Rydbeck, och troligen fram till Tivoligatans framdragande, en gård med olika byggnader.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Hellig Geist

Hellig Geist - tomt 3

Under andra hälften av 1620-talet uppfördes på tomtens västra del, utmed nuvarande Östra Storgatan, huvudbyggnaden för Hellig Geists hospital, vilket hade till uppgift att ta hand om sjuka, gamla och fattiga.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Hellig Geist

Härbärget - inledning

Detta kvarter begränsas av Tivoligatan (tidigare Fattighusgatan) i norr, Södra Kaserngatan i söder, Östra Vallgatan (tidigare Östra Smalgatan) i väster och Östra Boulevarden (tidigare Östra Boulevardgatan) i Öster.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Härbärget

Jepp Buck - inledning

Detta kvarter är beläget i den gamla innerstadens östra del och utgörs i sin östra del på ca 22 m bredd av tomtmark, som lades ut över den forna Vallgatan och över platsen för stadsvallen efter att denna raserats på 1850-talet.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Jepp Buck

Jepp Buck - tomt 17

År 1778 lät handelsmannen Joh. A. Wulff här uppföra tre korsvirkeslängor, som innehöll tobaksfabrik med spinneri och packhus.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Jepp Buck

Jepp Buck - tomt 18

Denna tomt ägdes 1828 av änkefrun, traktörskan C. M. Berg. Huvudlängan låg mot gatan i söder och var uppförd i rappat korsvirke i en vånings höjd. Den innehöll boningsrum.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Jepp Buck

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.