Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Frimuraren - tomt 2

Denna tomt utgör östra delen av frimurarnas byggnadskomplex och är belägen i kvarterets nordöstra del.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Frimuraren - tomt 3

Denna tomt sträckte sig förr något längre mot söder, fram till omkring 1825, då Hesslegatan lades ut här.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Frimuraren - tomt 4

Denna tomt utgjordes förr av två olika tomter, vilka omkring 1780 kom att tillhöra det kronobränneri, som vid denna tid kommit att omfatta alla de tomter, som motsvarade det nuvarande kvarteret.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Frimuraren - tomt 5

Denna nutida hörntomt i sydöst sträckte sig före omkring 1825 något längre mot söder innan nuvarande Hesslegatan vid nämnda tid drogs fram.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Fältmarskalken - inledning

Kvarteret är beläget i norra delen av det sydvästra parti av staden, som 1847 härjades av en svår eldsvåda.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fältmarskalken

Fältmarskalken - tomt 3

Vid början av 1780-talet motsvarades denna del av en tomt i norr och hälften av en annan tomt söder därom.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fältmarskalken

General Ulfeldt - inledning

Detta kvarter är beläget norr om Lilla Torg och hängde i äldre tid, fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med det nutida kvarteret norr om denna gata.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 1

Denna tomt, som är belägen i kvarterets nordvästra hörn, var omkring 1830 bebyggd med tenngjutaren Gustaf Adolph Bergmans gård.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 11

Här har under lång tid legat en större handelsgård. Ägare var 1783 överstelöjtnanten Baltzar Weduwar, som detta år lät teckna en brandförsäkring.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 12

Denna kvarterets sydöstra tomt ägdes 1828 av änkefru Catharina Textorius. Då låg vid torget en tvåvåningsbyggnad i korsvirke, uppförd omkring 1778. Den innehöll boningsrum samt en kammare, som användes som salubod.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.