Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste du lämna in en anmälan. Sedan ska du få ett startbesked innan installationen eller ändringen får påbörjas. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat.

Byggnadsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. För att den egna eldningen inte ska bli en olägenhet för omgivningen, måste man också följa miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens föreskrifter om eldning. I annat fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärda eldningsförbud.

En anmälan om installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska innehålla:

 • ifylld anmälan (blankett)
 • planritning som visar eldstadens placering, (lämplig skala 1:100)
 • fasadritning som visar skorstenens placering och höjd, (lämplig skala 1:100). Skorstenen ska dras minst över taknocken och minst en meter över taktäckningen, samt
 • situationsplan, om det finns behov att klargöra aktuell byggnad (lämplig skala 1:400).

Ovanstående är de vanliga kraven. Ibland kan dock ytterligare information behövas för handläggningen. Ärendets handläggare meddelar om kompletteringar behövs. Om anmälan endast rör installation av så kallad braskassett eller liknande i befintlig öppen spis, krävs inga ritningar utan endast blanketten "Anmälan".

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

I Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets
 • byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Vanliga frågor

  • Varför krävs anmälan till både byggnadsnämnden och sotaren?

   Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen tillsyn över att de tekniska egenskapskraven rörande eldstad och rökkanal efterföljs. Skorstensfejaren har å andra sidan tillsynen enligt lag om skydd mot olyckor. Genom kravet på anmälan även till byggnadsnämnden menar lagstiftaren att risken för utebliven brandskyddskontroll och medföljande risk för allvarliga olyckor till exempel sotbrand, minimeras.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.