Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste man lämna in en anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) till kommunen och invänta startbesked, innan installationen eller ändringen får påbörjas. Innan man börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat.

Notera att byggnadsnämnden endast prövar de tekniska egenskapskraven; alltså att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. För att den egna eldningen inte ska bli en olägenhet för omgivningen, måste man också följa miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreskrifter om eldning. I annat fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärda eldningsförbud.

En anmälan om installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska innehålla:

 • ifylld anmälan (blankett)
 • planritning som visar eldstadens placering, (lämplig skala 1:100)
 • fasadritning som visar skorstenens placering och höjd, (lämplig skala 1:100). Skorstenen ska dras minst över taknocken och minst en meter över taktäckningen, samt
 • situationsplan, om det finns behov att klargöra aktuell byggnad (lämplig skala 1:400).

Ovanstående är de vanliga kraven. Ibland kan dock ytterligare information behövas för handläggningen. Ärendets handläggare meddelar om kompletteringar behövs. Om anmälan endast rör installation av så kallad braskassett eller liknande i befintlig öppen spis krävs inga ritningar utan endast blanketten "Anmälan".

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

I Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal, enligt följande:

 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets
 • byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal, för att en anmälan inte ska krävas. I praktiken innebär detta att byte av eldstad nästan alltid kräver en anmälan. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Vanliga frågor

  • Varför krävs anmälan till både byggnadsnämnden och sotaren?

   Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen tillsyn över att de tekniska egenskapskraven rörande eldstad och rökkanal efterföljs. Skorstensfejaren har å andra sidan tillsynen enligt lag om skydd mot olyckor. Genom kravet på anmälan även till byggnadsnämnden menar lagstiftaren att risken för utebliven brandskyddskontroll och medföljande risk för allvarliga olyckor t.ex. sotbrand, minimeras.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.