Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste du lämna in en anmälan. Sedan ska du få ett startbesked innan installationen eller ändringen får påbörjas. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat.

Byggnadsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. För att den egna eldningen inte ska bli en olägenhet för omgivningen, måste man också följa miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens föreskrifter om eldning. I annat fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärda eldningsförbud.

Installation eller väsentlig ändring kräver startbesked

En installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste anmälas till byggnadsnämnden och du måste invänta startbesked innan du får påbörja installationen.

Anmälan gör du enklast via vår e-tjänst. Vid installation av fabriksny eldstad och/eller rökkanal behöver du inte lämna in ritningar eller andra dokument.

Om du vill installera en begagnad eldstad eller rökkanal måste du dels lämna in ritningar som visar på eldstadens och skorstenens placering; dels lämna in ett utlåtande från sakkunnig som genomgått utbildning enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (exempelvis skorstensfejartekniker).

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

I Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets
 • byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Från den 1 oktober 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved.

Från och med den 1 oktober 2019 gäller ändrade regler vid installation av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Syftet är att minska koldioxidutsläppen. Därför är det numera krav på att en prestandadeklaration ska inlämnas tillsammans med anmälan. Denna ska redovisa att kaminen eller vedspisen ska klara gällande krav för högsta tillåtna nivåer för koldioxidutsläpp respektive lägsta tillåtna verkningsgrad enligt Boverkets byggregler.

Regeländringarna gäller för

 • Fastbränsleeldade pannor
 • Rumsvärmare
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser
  • Köksspisar (vedspisar)
  • Kökspannor

På Boverkets hemsida finns mer information om regeländringarna, se länk nedan.

Vanliga frågor

  • Varför krävs anmälan till både byggnadsnämnden och sotaren?

   Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen tillsyn över att de tekniska egenskapskraven rörande eldstad och rökkanal efterföljs. Skorstensfejaren har å andra sidan tillsynen enligt lag om skydd mot olyckor. Genom kravet på anmälan även till byggnadsnämnden menar lagstiftaren att risken för utebliven brandskyddskontroll och medföljande risk för allvarliga olyckor till exempel sotbrand, minimeras.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.