Enkelt avhjälpta hinder, EAH

Målet är ett samhälle där människor med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhällslivet.

I lokaler dit allmänheten har tillträde  (så kallade publika lokaler) och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda. Det gäller enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, inom ramen för vad som kan vara rimligt i det specifika fallet.

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, ”som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande”.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.