Utökad bygglovsbefrielse 2017

Från och med den 1 juli 2017 infördes nya lättnader i lagstiftningen som innebär att det blir möjligt att på småhus utföra balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel utan bygglov. På flerbostadshus blir det möjligt att utan bygglov genomföra fasadändringar in mot kringbyggd gård.

För en- och tvåbostadshus, får man i många fall utföra en lite tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter. Åtgärden måste dock följa gällande detaljplan.

Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Det är inte möjligt att placera tillbyggnaden närmare allmän platsmark, såsom gata, park, natur, än 4,5 meter.

Fasadändringar och skyltar 

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Det krävs inte heller bygglov för att sätta upp en skylt om högst 1,0 kvadratmeter. 

Särskilt värdefull bebyggelse

Bygglovsbefrielsen gäller endast om byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vanliga frågor

  • Är min byggnad särskilt värdefullt?

    Det finns områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, men enskilda byggnader eller miljöer kan också vara skyddade i detaljplan med till exempel varsamhets- och/eller anpassningsbestämmelser. Leta gärna upp din fastighet i Kristianstadkartan, eller kontakta en bygglovshandläggare, för mer information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.