Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse är vissa byggåtgärder avseende en- och tvåbostadshus undantagna från kravet på bygglov.

Följande byggåtgärder är möjliga att genomföra utan bygglov, utanför sammanhållen bebyggelse:

  • Utföra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, 
  • uppföra en komplementbyggnad, i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, samt
  • uppföra en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Komplementbyggnader kan bara avse ett komplement till boendet. I det avseendet kan både användning, storlek och utformning ha betydelse för om byggnaden utgör en sådan komplementbyggnad eller inte.

Om du avser att bygga utanför sammanhållen bebyggelse, rekommenderar vi att du kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en bedömning av det enskilda fallet. Tänk också på att du alltid måste följa plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter, även om byggåtgärden inte kräver lov eller anmälan.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.