Attefallsåtgärder

För en- och tvåbostadshus, småhus, såsom villor, parhus och vissa rad-eller kedjehus, får man i många fall utföra en eller flera så kallade Attefallsåtgärder.

Följande räknas till de så kallade Attefallsåtgärderna: 

 • komplementbyggnad eller komplementbostadshus, så kallat Attefallshus. En eller flera byggnader med totalt 30 kvm byggnadsarea per tomt och med en nockhöjd om högst 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmre gräns mot annan tomt än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • tillbyggnad till bostadshus. Tillbyggnaden får inte vara större än 15 kvadratmeter bruttoarea (ett andra våningsplan räknas även in) och den får inte gå över bostadshusets nock. Tillbyggnaden får inte placeras närmre gräns mot annan tomt än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • inreda ny bostad i enbostadshus (gäller inte i tvåbostadshus eller komplementbostadshus)
 • bygga två takkupor på hus som saknar takkupor
 • bygga en takkupa på hus med en befintlig takkupa

Ingen av åtgärderna kräver bygglov, men däremot en anmälan enligt plan- och bygglagen. Åtgärderna får inte påbörjas förrän man har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Det är inte möjligt att placera en Attefallsbyggnad eller Attefallstillbyggnad närmare allmän platsmark, såsom gata, park, natur, än 4,5 meter.

Ovanstående bygglovsbefrielse gäller inte heller inom område med särskilt värdefull byggnad eller bebyggelsemiljö. Inom försvarets intresseområde för skjutfält gäller bara delar av bygglovsbefrielsen: Där är det endast möjligt att bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea samt takkupor.

Begränsningar inom kulturhistoriska bebyggelsemiljöer

Finns det skyddsbestämmelser på fastigheten i en detaljplan eller en byggnadsminnesförklaring, så rör det sig om särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelsemiljöer. Samma sak kan gälla om byggnaden eller bebyggelsemiljön är utpekad i ett kulturmiljöprogram eller i en kulturmiljöinventering.

Byggnader kan emellertid vara särskilt värdefulla även om skyddsbestämmelser eller dokumentation saknas. Om byggnaden är gammal och välbevarad är den sannolikt kulturhistoriskt värdefull.  Grupphusområden och kedjehus/radhus är ofta värdefulla miljöer med en stor enhetlighet och de kan ofta bedömas vara särskilt värdefulla miljöer om de är välbevarade.

Om du är osäker på om din byggnad är särskilt värdefull eller ingår i ett sådant område kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och fråga. Förvaltningen arbetar med ett kommunövergripande kulturmiljöprogram där tanken är att alla bebyggelsemiljöer och byggnader ska inventeras. I takt med att detta genomförs kommer mer utförlig information om sådana miljöer att kunna läggas ut i kommunens kartdatabas. Nedan ges lite exempel på särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer.

Följande två områden är exempel på kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden där bygglovsbefrielsen för Attefallshus med mera enligt miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning inte gäller:

 • Den sammanhållna bebyggelsen vid Kjugekull. Detta område omfattas även av landskapsbildsskydd
 • Madenvägens norra del, ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Inom följande områden finns det också många fastigheter och kvarter som får anses vara särskilt värdefulla enligt PBL 8:13:

 • Kristianstad centrum inklusive Utanverken (riksintresse för kulturmiljövård)
 • kyrkbyn i Vä  (riksintresse för kulturmiljövård)
 • kyrkbyn i Gärds Köpinge  (ingår i kulturmiljöprogram och är fornminne)
 • gamla Åhus (riksintresse för kulturmiljövård)

För frågor om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får man gärna kontakta vår stadsantikvarie.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.